NOTIJTEW van de openbare vergadering van de raad der gemeente Ossendreoht, gehouden op 28 november 1975 te 2.30 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitter Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester? Wethouders s J.J. van Dijke en L.P.M. Verbiest? Leden s A.P. van Gorsel, A. van Hoek, G.J. Wolters, A.J.E. van der Poel, •C.A.G.M. Jansen, A.A. van Dijke, P.V. van den Eijnden en C.OoM. Mattheussens. Secretaris L. Mous. Af-wezigZOn^eSenni8geving5 C.P.A. Suijkerbuijk» De voorzitter opent de vergadering met gebed en chnkt de raadsleden voor de mooie attentie bij gelegenheid van zijn 5Öö verjaardag, ook namens zijn echt— genote Als voorstemmer wordt bij loting aangevrezen nummer vier van de presentielijst de heer van der Poel. 1. Potuien van de vergadering van 51 oktober__jJiLlA- Deze v;orden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De voorzitter geeft kennis van de volgende ingekomen stukken^ a. Koninklijk besluit d.d» 10 oktober 1975 n-r* 4houdende goedkeuring van de verordening onroerend-goedbelasting. Burgemeester en wethouders zullen in de volgende vergadering daarop terug komen naar aanleiding van de dan afgeronde taxaties; b. goedkeuringen van Gedeputeeides Staten op besluiten tot verkoop van een bouwperceel in het plan Slinger en tot het aangaan van een vaste geld lening met de N.V, Bank voor Nederlandse Gemeenten; c» brief van de Algemene Nederlanu.se Invaliden Bond te Haarlem, inzake de toegankelijkheid van nieuwbouw voor invaliden; d. mededeling van Woonwagencentra West—Brabant te Roosendaal, betrexfende goedkeuring door Gedeputeerde Staten op hun le begrotingswijziging 1975? e. aanschrijvingen van Gedeputeerde Staten, alsmede van het Streekgewest Y/estelijk Noord-Brabant, inzake reorganisatie binnenlands bestuur; f. notulen van de vergadering van de Raadscommissie voor Openbare Y/erken a.d. 9 september j.l.j mededeling van het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening betreffende eigendomsoverdracht woningwetwoning Het Hoefke 54*

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 114