Raadsvergadering d.d. 28 november 1975 Aan de raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp: Rekening-courant 1976. Ossendrecht, 19 november 1975. Krachtens Uw besluit van 15 december 1968, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 8 januari 1969, G. Nr. 334151? werd met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten te s-Gravenhage een rekening-courant-overeenkomst aangegaan. Telkenjare dient een maximum krediet te worden vastgesteld. Voornoemde Bank heeft bij schrijven van 14 november 1975, nr. I-I3719/B/TO voor I976 een krediet aangeboden van f. 750.000. Wij stellen voor het rekening-courant-krediet voor 1976 tot genoemd bedrag vast te stellen, conform het ontwerp-besluit, dat op de gebruikelijke wijze ter inzage wordt gelegd. Burgemeester en wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils. t

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 112