r I GEMEENTE ÖSSENDRECHT Be leden van de raad van de gemeente QSSEKBRBCHT. v On. kenmerk; -2.07.352.1. ÖSSENDRECHT, 11 november 1975. Onderwerp: Begroting 1976. Bijl.: Verzonden: m Het doet ons genoegen U te kunnen berichten dat de ontwerp-be- groting van de algemene dienst en die van de takken van dienst voor het jaar 1976 gereed zijn. Bijgaand treft U aan een uittreksel van de be groting. Be financiële positie van de gemeente is zéér goed te noemen. Voor dekking van kapitaalslasten van nieuwe investeringen is een be drag beschikbaar van 238.500, Ten aanzien van het aspect "belastingen" moeten wij met II van gedachten wisselen, vooreerst met betrekking tot de onroerend-goedbe- lastingen en voorts met betrekking tot de in studie zijnde toeristen- belasting en de retributies. Concrete voorstallen kunnen wij evenwel nu nog niet ter tafel brengen. Be exploitatiekosten per leerling van het lager onderwijs onder gaan een forse verhoging, indien met ons het advies van de inspecteur van het lager onderwijs wil volgen. Wij hebben vertrouwen in de toerei kendheid van het bedrag en wel zo dat het onderwijs naar de eis zal kunnen worden verzorgd. Bij de besteding van de beschikbare begrotingsruimte staan bij ons drie gedachten centraal, te weten; 1. het verzorgingsniveau van de ingezetenen 2» het voorzieningenpeil van de gemeente; 3. het leveren van een bijdrage voor de werkgelegenheid. - Boor - Telefoon (016^7) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 110