Mededeling van Gedeputeerde Staten en districi zuid voor Aanvullende Civieltechnische Werken inzake subsidie-toekenning voor de 2e fase uitbrei ding spprtpark; d. nieuwjaarswensen van de heer en mevrouw G.J. Wolters; e.» dankbetuiging van de Stichting Peuterspeelzaal "Duimelot" voor de toegeken de subsidie; agenda van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant voor de vergadering van de Gewestraad op 20 januari 19751 g. subsidie-verzoek van het Nationaal Brandpreventie Instituut te s-Gravenha- ge. Conformerend aan het standpunt van de Regiionale Brandweer te Bergen op Zoom., stellen Burgemeester en Wethouders voor daarop afwijzend te beschik ken, waartoe de Raad zonder hoofdelijke stemming besluit; h. schrijven van het secretariaat van de aktie "dorp van vrede" waarin adhaesie wordt gevraagd aan de gemeenteraadsleden; i. subsidie-aanvrage van Jeugd- en Jongerenservice te Roosendaal. In afwachting van een nadere standpuntbepaling stellen Burgemeester en Wethouders voor dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen; j_. verzoek om adhaesie-betuiging van de gemeenteraad van Ooststellingwerf aan hun motie inzake verhoogde aardgasprijzen; k» schrijven d.d. 18 november 1974 van &e Minister van Verkeer en Waterstaat en van actiegroepen PoldersLeefmilieu e.a. betreffende een alternatief Zoomweg-tracée De Voorzitter bevestigt het gestelde docsrde heer Mattheussens dat ook België kennelijk vraagtekens gaat plaatsen bij het Zoomweg-gegeven; JL,. bezwaarschrift van R.Y/edemeijer-Blume d.d. 11 december 1974 tegen de wei gering van Burgemeester en Wethouders van een bouwvergunning voor het aan bouwen van een restaurant-ruimte. Gezien de strijdigheid met het bestemmingsplan besluit de Raad zonder hoof delijke stemming dit beroep ongegrond te verklaren; m. besluit van Burgemeester en Y/ethouders d.d, 2 januari 1975 tot tijdelijke afsluiting van een gedeelte van de Armendijk in verband met herstelwerkzaam heden van het wegdek; ja. Accountantsrapporten van de Stichting Katholiek Onderwijs over 19720Ï975j begroting 1975 van het Werkvoorzieningsschap West-Noord'-Brabant De door de heer Jansen genoemde cijfers uit deze begroting zullen in de vo?.- gende raadsvergadering worden toegelicht. Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming de stukken als vermeld onder a t/m f, h t/m k en van m t/m _o voor kennisgeving aan te nemen.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 10