Raad sve r gad e r i ng d.d. 28 november 1975- Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Ossendrecht, 19 november 1975* Onderwerp: vergoeding bedrag ussenux per leerling voor het jaar 1976. Bij de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Roosendaal hebben wij advies gevraagd over de hoogte van het bedrag per leerling (art. 101 van de Lager onderwijswet 1920) voor het jaar 1976, De inspecteur acht een bedrag ad f. 306.— toereikend. In aanmerking genomen dat het hier een 7 klassige en een 10 klassige school betreft is qua behoefte en kostenverdeling een bedrag van f# 306.— redelijk. Bij de bepaling van genoemd bedrag is voorzien in, en rekening gehouden met, de per 1 januari 1975 in werking getreden wijziging van de Lager Onderwijswet 1920, welke betrekking heeft op de kosten voor administratie en de ouder-comité s» In meergenoemd bedrag is f. 28.50 per leerling opgenomen voor administratiekosten, en is uitgegaan van een kostenstijging van 18^ vergeleken met 1975» De kosten voor de vakonderwijskracht, het zwemonderwijs, de gymnastiek-accommodatie en psychologisch onderzoek komen - boven het bedrag ad f. 306.— - rechtstreeks ten laste van de gemeente. Gezien het vorenstaande stellen wij Uwe Raad voor het bedrag per leerling voor 1976 vast te stellen op f. 306.— per leerling, conform het voor U inzags gelegde ontwerp. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L» Mousc drs. A.E.A» van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 109