Raadsvergadering dd. 28 november 1975° Aan de Raad der gemeente Ossendrecht Onderwerp; Medewerking inzake Ossendrecht, 21 november 19/5° nieuwbouw ot. Janschooi, Bij schrijven van 19 november j.l. is ingekomen het ver zoek van het bestuur van de Stichting "Katholiek Onderwijs Os sendrecht" te Oudenbosch tot het verlenen van medewerking inza ke de bouw van een 6-klassige lagere school en van een 2-klas- sige kleuterschool, tezamen een 8—klassige basisschool Het verzoek heeft ons tot vreugde gestemd. Het onderwijs op de kleuter— en lagere scholen in de gemeente gaat ook ons erg ter harte en wij hebben dan ook zorgen gehad over de ge- bouwelijke toestand van de St. Janschooi. Een schoolgebouw dat niet meer aan de eisen des tijds voldoet, komt helaas in een nadeliger positie te verkeren met alle gevolgen van dien. De onderhoudstoestand van de St. Janschooi is regelmatig punt van bespreking geweest bij het school— en gemeentebestuur en telkenmale was het vraag of de periodieke, partiële opknap beurten wel zinvol zijn. Het schoolgebouw blijft immers - alle verbouwingen en reparaties ten spijt tenslotte een oud ka valje. Een grondige verbouwing is bovendien een zaak van tonnen. Een problematische zaak is ook de ligging van de St. Jan schooi. Een schoolgebouw is in onze gemeente een voorziening die zich midden in het dorp (in stedebouwkundige zin) moet presenteren, terwijl het huidige gebouw voor de schoolbevolking erg excentrisch is gelegen met een extra gevarenrisico voor de leerlingen als deelnemers aan het verkeer op (vooral) hoofd wegen. In het bestemmingsplan "De Molen" dat binnenkort ter visie komt - is voor onderwijsdoeleinden ruimte gereserveerd en ons college is van mening dat die ruimte thans zo spoedig mogelijk moet worden ingevuld. Het is stellig in het belang van het onderwijs dat een nieuwe basisschool op zo kort mogelijke termijn wordt gerealiseerd. De ruimtelijke en financiële moge lijkheden achten wij aanwezig.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 107