GEMEENTE OSSENDRECHT r Heren Leden van de Raad der gemeente Ossendrecht, Onderwerp: convocatie. 19 november 1975' Bijl.: Verzonden: Bij deze heb ik de eer U uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 28 november a,s, te 2.50 uur n.m. ten gemeentehuize De Burgemeester van Ossendrecht, drs» A.E.A. van Gils. Agendas 1. Hotulen van de vergadering van 31 oktoberj.l, 2. Mededelingen. 3. Medewerking nieuwbouw t.b.v. lager en kleuteronderwijs. 4. Vaststelling bedrag per leerling lagere scholen voor 1976. 5. Begroting van takken van dienst en algemene dienst 1976? in clusief subsidie3 1976. 6. Vaststelling crediet in rekening-courant voor 1976. 7. Grondtransacties. 8. Rondvraag. N.B. De stukken liggen ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openst' .Ixng van de gemeente—secretarie Ons kenmerk: T SJ OSSENDRECHT, J Telefoon (01647) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 106