van 2 8 MOV 1975 - - klokken "betreft, daarin geeft Defensie geen bijdrage. Ter beantwoording van desbetreffende vragen van de heer van Gorsel, deelt de voorzitter mede dat het gemeentebestuur denkt de oude garage openbare werken over b.v. e'én jaar te slopen en dat de bestemming van de dan vrijkomende grond nog bekeken moet worden. De heer Jansen vraagt informatie over. - een in aanbouw zijnde garage van betonplaten in de Doktersstraat? - een reeds langer lopend verzoek van een bewoner in de Duinstraat voor aan koop van een aangrenzend stukje gemeentegrond. Uit de beantwoording blijkt, dat bedoelde garage met hout omkleed zal worden, en dat de betreffende grondstrook destijds werd aangekocht en bewust niet bi 3 de bouwgrondverkaveling werd betrokken om de daarop staande boompartij veilig te stellen als waardevol in het bungalowpark-gegeven. Het al of niet afstoten van deze en andere overhoekjes grond in de gemeente is in het college van burgemeester en wethouders reeds aanhangig gemaaku. Wethouder van Dijke geeft nog kennis van het voornemen van de Kadasterdienst om de ongenummerde wegen en watergangen op naam te stellen en de mede-eigende.- registratie in bepaalde gevallen te vereenvoudigen. De voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de.,ope-nbare'-v^gadering De secretaris, De voorletter

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 105