<1 er op, dat: - de bouwkundig hoofdinspecteur als bij uitstek deskundige in deze, geen op merkingen dienaangaande heeft gemaakt? - het schoolbestuur met de laagste inschrijvss? in zee wil gaan? - burgemeester en wethouders nog steeds de adviezen van de onderwijsdeskundigen volgen, totdat de raad anders besluit. Tervolgens besluit de raad zonder hoofdelijke stemming een aanvullend crdiet ad fP 56.400.beschikbaar te stellen. 8. Rondvraag. De heer van den Eijnden informeert naar de voorbereiding van de onroerend goedbelasting. Deze komt blijkens mededeling van de voorzitter nog bij de raad (met voorbeelden) voor eventuele bijstelling van de verordening. Een parkeerverbod aan e'én zijde in de O.L.Vrouw ter Duinenlaan, waarvoor de heer A.A. van Dijke pleit, zal de voorzitter met de verkeerscommissie en de politie opnemen. Over de toelaatbaarheid van het langere tijd plaatsen van caravans in par keerhavens (Het Hoefke)waarnaar de heer van der Poel informeert, zal even eens politi; 1 advies worden ingewonnen. De heer Wolters vraagt aandacht voor: a. het gevaar voor kinderen die in de leeg gehaalde niet afgesloten schuur Hugens spelen, waarin rattenvergif gestrooid zou zijn; b. het gegeven dat practisch geen woningen meer beschikbaar komen, doch on danks dat een deel van het goedgekeurde bestemmingsplan (berg Verrest) on benut blijft. Uit het antwoord van de voorzitter blijkt, dat: a. bedoelde schuur zo spoedig mogelijk zal worden gesloopt en b. bedoeld plandeel is bestemd voor aaneengesloten woningen, terwijl burge meester en wethouders thans bijvoorbeeld dubbele woningen voorstaan; naast bedoelde wijziging moet ook de grond nog worden aangekocht; een en ander brengt mee dat de eerste twee jaar volstaan zal moeten worden met woningbouw in de rand Leemberg en in plan de Molen. De heer Mattheussens vraagt nogmaals aandacht voor: - het betrekken van de niet-Ossendrechtenaren bij de belastingbetaling via een toeristen en/of forensen-belasting zoals ook in de drie nabuurgemeenten wordt toegepast; - de te maken opening in het defensieblok in de Burgem.Voetenstraat en de Aanwas, nodig voor de riool-aanleg aldaar. Het punt inzake belasting-beleid als boven.genoemd krijgt binnen afzienbare tijd opnieuw aandacht, aldus de voorzitter. Voor wat de doorbraak in de beton-

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 104