«h. - 5 - De raad besluit vervolgens zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders d»d. 15 oktober j.l. 4. Herzieningsregeling: geldelijke steun bi.i huisvesting. Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders d„d, 14 oktober j.l. 5. Voorbereidingsbesluit perceel Lieve1vrouwestraat» Op vragen van de heren van den Eijnden en van G-orsel lichten de Voorzitter en wethouder van Dijke toe, dat slechts de gedachte voorzit om de geplande doorbraak te doen vervallen, de binnenruimte vrij van bebouwing te houden en realisering van het bouwplan Lievevrouwestraat 16 mogelijk te maken» Naar aanleiding van de vraag van de heer van der Poel hoe het staat met de thans geldende bebouwingsrechten in de Kleine Dorpsstraat, stelt de voor zitter dat het zondermeer de bedoeling van burgemeester en wethouders is bedoelde bouwmogelijkheden in de Kleine Dorpsstraat onverkort terug te bren gen. Inhakend op desbetreffende vragen van de heer Suijkerbuijk, licht de voorzit ter nog toe datï de in het verlengde van de te vervallen doorbraak geplande verbinding Molendreef - Molenstraat wordt gehandhaafd; in het plan De Molen de gestorte puin zal worden opgeruimd, in laatstgenoemd plan alleen in het kader van het bestemmingsplan mag worde- gebouwd, doch nooit kan worden voorzien of deze plannen in een later stadium aan wijziging onderhevig zijn» Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten voor het in de aanhef bedoelde gebied een voorbereidingsbesluit te nemen, overeenkomstig het voor stel van burgemeester en wethouders d»d» 21 oktoberj.l» 6. Aanvullend, crediet uitbreiding sportpark». Na de inleiding door de Voorzitter stelt de heer van der Poel vragen omtrent de drainering van het bestaande hoofdveld en de aanleg van het parkje zoals da thans wordt omgewerkt. Uit de toelichting van de voorzitter en van wethouder van Dijke blijkt, dats - de.slechte plek in de drainering nog wordt gecorrigeerd; - het door de landschapsdeskundige in uitvoering gebracht plan niet strookte met de practische mogelijkheden het parkje eveneens als sportpark-toegang te benutten; - de aangebrachte beplanting niet was aangeslagen; - de verbetering van de parkaanleg nog gedeel l:elijk in de subsidiëring kan worden meegenomen; - de toezichtskosten beduidend hoger zijn uitgevallen, omdat het G-.A.B. slech.. enkele werknemers beschikbaar had^i waardoor het object een veel langere werk-

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 102