j_. Brief van Mevr. Toebak, Kerkstraat 65, waarbij voorziening wordt gevraagd inzake de door burgemeester en wethouders afgewezen bouwvergunning voor overkapping van de ruimte tussen woning en bergplaats. Deze brief werd later bij de stukken ter inzage gelegd. Ha het verzoek van deheer Suijkerbuijk om voorlezing van de onderhavige brief, acht de voorzitter het juister deze brief in de volgende raadsvergadering te behandelen, waarmede de raad instemt. k. situatietekening en bestektekening van door Eurowoningen te bouwen 19 schakelbungalows in het plan Leembergj De voorzitter deelt verder nog mede, dat; 1, De regionale Woningbouwvereniging te Steenbergen voornemens is om haar woningen van centrale verwarming te voorzien, waartoe binnenkort in Ossen— drecht de eerste-"pogingen worden ondernomen.» Aansluitend daaraan willen burgemeester - e,"i-wethouders de bevfoners van de woningwetwoningen van de ge meente—^enquêteren om de behoefte en-de.haalbaarheid (^huurverhoging}, van. deze voorziening, te peilen, tenzij de raad ..daartegen bezwaren-heeft» Uit het antwoord van.-de voorzitter op een desbetreffende- vraag van. „deheer Suijkerbuijk, blijkt dat door genoemde woningbouwvereniging inmiddels be sloten werd alle woningen voor de bewoners te koop te stellen, met-uitzon— en H@ dering van de bejaardenwoningen waarvan de definitieve stiohtingskosten nog 'niet bekend zijns m. alsnog aocoord werd-vorkregen met 1. van der Venne alhier over het vestigen van een zakelijk recht voor het..leggen en instandhouden van een. riolering in-diens perceel F-« nr» 260, ter grootte van 270m2, alsmede voor ruiling van aangrenzende grondstroken van perceel F» nr. 660 en F» 260, een., .en. an der tegen de gebruikelijke voorwaarden en vergoedingen» Conform de voorstellen van burgemeester en wethouders besluit.de raad zonder hoofdelijke stemming; a. de stukken als vermeld onder de letters, a t/m i_, k en 1 voor kennisge ving aan te nemens b». te besluiten tot .vestiging van een zakelijk recht en grondruil als be doeld onder m» 5, Advies-aanvrage in verband met vaststelling gemeente-vlag. De voorzitter verwijst naar de toelichting als vermeld in het prae—advies d».do 15 oktober jol». De kosten van aanmaak van een dergelijke vlag, waarnaar de heer van don-Eijnden "informeert, zijn nog niet bekend, De heer Suijkerbuijk hecht weinig waarde aan een gemeontevlagj hij vindt het slechts oon symbool en dan nog een van inilitaixxstische oorsprongo Als aan—- schaf duur zou uitvallen ziet hij liever een andere besteding van de gelden».. 1 /\1 Ö-e

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 101