I NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Ossendrecht, ge houden op 31 oktober 1975 te 8.00 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitter Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester; Wethouders J.J. van Dijke en L.P.M» Verbiest; Leden C.O.M. Mattheussens, A.P. van Gorsel, A. van Hoek, C.A.G.M, Jansen, G.P.A. Suijkerbujk, P.V» van den Eijnden, A.A. van Dijke, A.J.E. van der Poel en G.J. Wolters, Secretaris L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verwelkomt de aanwezigen. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 6 van de presentielijst de heer Suijkerbujk. 1. Notulen van de vergadering: van 26 september 1975 Deze worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekcmen stdk&ens a. Goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op de besluiten tot verkoop van grond in. het plan Slingerstraat, tot verkoop, van de woningwetwoning Euro- paotraat 32, tot wijziging van de Uitkeringen pensioenverordening wethou ders en tot beschikbaarstelling van een crediet ad f. 453*60^.— voor uit breiding van de Marie Adolphineschool; b. gewijzigd advies van Gedeputeerde Staten betreffende het concept-ontwerp van Wet reorganisatie binnenlands bestuur; c. schrijven van de heer A.F. Hommel, lid van de Gewestraad voor de gemeente Nieuw-Vossemeer, inzake het onder b genoemde onderwerp; d. stukken van het Streekgewest Vfestelijk Noord-Brabant inzake het onder b ge noemde onderwerp, alsmede agenda gewestraa$vergadering; e. verzoek van het Comité Nationale Vietnamaktie te Amsterdam om ondersteuning van plaatselijke activiteiten; f. besluit van burgemeester en wethouders d.d. 26 september j.l. tot tijde lijke afsluiting voor het verkeer van de Kasteelstraat; dankbetuiging van de Stichting Trienden van feet Brabants Orkest voor de verleende subsidie ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het orkest; h. Brochure "Nederland en z'n aardgas" van de N.V. Nederlandse Gasunie; i_. Statistische gegevens van de geregistreerde arbeidsreserve in het gewesb Bergen op Zoom. Na toelichtende opmerkingen en vragen inzake aard en omvang ran de ver schillende groepen werklozen (schoolverlaters al dan niet in afwachting van militaire dienstvervulling, en afvloeiingsregeling) kondigt de heer Wolters aan zich nog nader daaromtrent te willen oriënteren en zegt de voorzitter toe nog voor nadere gedetailleerde gegevens te wallen zorg dragen^

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 100