(1 IL I NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendreoht^ ge houden op 29 januari 1971 "te 6.00 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitter A.E.A. van Gils, burgemeester! bethouders J.J. van Dijke en G.O.Mo Mattheussens5 Leden A. van Hoek, M.S.L.A. van Put, G.A.G.M. Jansen, J.B. Smout, L.J. Schroeijers, L.I'.M. Verbiest, P.J. denOuden, C.F.A. Suijkerbuijk en A.J.E. van der Poel. Secretaris L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 1 van de presentielijst, de heer Mattheussens. De Voorzitter stelt als agendapunten aan de orde: 1. Notulen. De notulen van de openbare vergadering van 13 december 1970 worden zonder hoof- delijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukkens a. goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de besluiten tot aan- en verkoop van grond, en wijziging van de begroting 1970$ b. instemming van Gedeputeerde Staten d.d. 6 januari 1970 met de verordening tot wijziging van de regeling tegemoetkoming studiekosten amb tenaren^ Co beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid d.d. 21 december 1970 inzake de uitkeringsregeling gemeente-personeel 5 d. machtiging van de Provinciale Directie van Volkshuisvesting en Bouwnijver- heid voor verharding van de achterpaden van het complex 20 woningwetwoningen e. rapporten en bijlagen van de actie-groep anti Progil Kallo, inzake bedrei ging van het leefmilieu door vestiging van bedrijven! f. staatsblad nr. 58O - 1970 waarin opgenomen de wet van 26 november 1970 in zake de luchtverontreiniging! go verzoek van dè Commissie Applicatiecursussen kunstzinnige vorming voor onderwijzer(s)essen) om een bijdrage ad f. 83.per deelnemende leerkracht aan de plaatselijke scholen werkzaam! h. plan tot riolering en verharding van de Vijverweg met tekening, en begroting ten bedrage van f. 18.000.van Bouwtoezicht Breda, Conform de voorstellen van Burgemeester en wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming? 1. De stukken als vermeld onder a t/m f voor kennisgeving aan te nemen. I

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1971 | | pagina 1