V" De heer van der Poel informeert a. naar de mogelijkheid om van pand 0,L„Vrouw ter Duinenlaan 105 tot pand 137 trottoir aan te leggen? b, of er verzoeken zijn binnengekomen van inwoners voor een busverbinding met het ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom» Blijkens mededeling van de Voorzitters a. is een trottoir in dit bosgebied minder op zijn plaats, doch zal een andere oplossing nog eens worden bekeken? b» dit punt onderwerp van gesprek is geweest met de N.V. B.B.A.de vier gemeente besturen en met de C.V, Bolders alhier» Als er resultaat is bereikt, zal dit worden meegedeeld, 10, Grondtransacti.es. Voor nadere toelichting op dit agendapunt schorst de Voorzitter de openbare vergadering om over te gaan in besloten vergadering» Na heropening van de openbare vergadering wordt door Burgemeester en Wethou ders voorgesteld; a. aan te kopen van A«B. en P.C« Lijten perceel D 2626 groot 7340 m2, voor bouw grond in plein Leemberg? b, aan te kopen van C0M, Veraart te Bergen op Zoom perceel D 2584 groot 9050 m2 5 eveneens voor bouwgrond in plan Leembérg? O, pacht ontbinding met D. v.'d. Bogaert alhier inzake hot onder a genoemde perceel d. pachtontbinding met J.C. Sogers als genoemd onder e, inzake het onder b aange duide perceel? e» aan te kopen van J.C, Bogers alhier het zuidelijk deel van perceel D 4025, oppervlakte 2870 m2, met opstaande stallingen, mits de gemeente garandeert de verwerving door Bogers van liet merendeel van de "grond Fortuin", met het doel aldaar een nieuw bedrijf te vestigen, De laad besluit zonder hoofdelijke stemming conform de onder a tm e vermelde voorstellen. De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgestddd in de openbare vergadering van De Secretaris, De Voorzitter,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 9