O,., onlangs van de provincie is vernomen dat de Trambaan in 1971 of 1972 zou worden gerealiseerd, met een ongelijkvloerse kruising met de Burg*Voetenstraat en dat daaromtrent door provinciale waterstaat tekeningen zouden worden toegezonden»' Deze zullen na ontvangst aan de Raad worden overgelegd» Naar aanleiding daarvan deelt Wethouder van Dijke nog mee dat daardoor de. voorgenomen verbreding van de versmalde gedeelten rijwielpad Calfven moet worden beperkt tot het zuidelijk en oostelijk deel» De heer Schroeijers vraagt aandacht voor de slechte toestand van de Slinger straat, hetgeen door de heer van der Poel wordt onderstreept» Indien het aanbrengen van een goedkope verharding niet mogelijk is, dient deze straat zijns inziens met meer en betere opknapbeurten te worden bedacht dan andere straten» Dit laatste zegt de Voorzitter toe te willen bevorderen» Door de heer Verbiest wordt gevraagd of: a» het geen tijd wordt het bestemmingsplan aan te passen, om conform dit plan te kunnen bouwenf b» er al nieuwe gezichtspunten zijn om te komen tot een zwembad, zo neen of dan het schoolzwemmen maar niet beter kan worden stopgezet» Woensdrecht gaat z«i» onverkort verder met eigen plannen, terwijl het combibad Bergen op Zoom na gereedkoming overbevolkt zal zijn3 cde Waterleiding Mij» de bevoegdheid heeft openbare wegen af te sluiten, zoals enkele malen is gebeurd3 do het slopen van het pand Doktersstraat 5 door gemeentepersoneel in diensttijd wordt verricht 3 e» al iets bekend is omtrent de verschijning van het E» T.I-rapport5 f» het mogelijk is - als daarbij 'betrokken regio-gemeente - adhaesie te betuigen aan do vestiging van General Electric Plastics in Bergen op Zoom» De Voorzitter antwoordt respectievelijk dats a»» planologische omzetting van het bestemmingsplan een kostbare zaak is, en wettelijk toegestane afwijkingen momenteel geen problemen scheppen3 b. met de andere gemeenten nog geen goede afspraken werden gemaakt, deze voorzie ning voor eigen gemeente een financieel blokkeren van andere mogelijkheden in houdt, doch Burgemeester en Wethouders in deze piudent blijven? c» de Waterleiding Mij» bedoelde bevoegdheid niet heeft en het gesignaleerde zal worden nagegaan3 d» dit zal worden nagegaan3 e» het E.T.Io-raMbort in mei/juni a»s„ zal verschijnen; f» Burgemeester en Wethouders dit idee graag overnemen»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 8