9° Rechtspositie-regeling personeel» Inzake de rechtspositieregelingen van het personeel, wordt overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders, aan de hand van de adviezen van het Centraal Bureau inzake gemeenschappelijke behandeling van gemeentelijke personeels aangelegenheden, zonder hoofdelijke stemming besloten tots a.,het treffen van een nadere regeling voor de ziektekostenvergoedingen voor personeel dat geen volledige dagtaak heeft 5 b»wijziging van de ziektekosten-regeling voor enkele groepen van I.Z.A.-deelnemers zoals gepensioneerden en wachtgelders5 Code verordening functioneel leeftijdsontslag aan te passen aan de tekst van het Algemeen Ambtenarenreglement, met de mogelijkheid voor de aanwijzing van slijtende beroepen? ent do vaststelling van het herschreven Algemeen Arabtenarenreglem de Arbeidsovereen komstenverordening, de Wachtgeldverordening en de Uitkeringsverordening, waarin verwerkt redactionele vereenvoudigingen en de vele wijzigingen van de laatste jaren, conform de overgelegde stukken? eowijziging van de gratificatie-regeling ambtsjubilea, waarin de mogelijkheid wordt opgenomen de gratificatie te verdubbelen, indien het aantal dienstjaren in dezelfde gemeente is doorgebracht. 9a0 Re cons t ruct i e straatverli chting De Voorzitter geeft als aanvullend agendapunt nog kermis van een vandaag ingekomen schrijven van de te s—Hertogenbosch dd. 26 februari 1970, waaruit blijkt dat het bovengronds laagspanningsnet Moleneind wordt vervangen dooi kabel. In verband daarmee dient de straatverlichting te worden gereconstrueerd. Volgens globale raming zijn de kosten te stellen op f.25.000,— voor 25 stuks masten op 60 m. afstand, welk crediet de Raad op voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming beschikbaar stelt. 11Rondvraago De heer Mattheussens stelt dats a. de putten van de riolering soms vol zand zitten? b. de duiker bij de Schapendreef-Pottenbergen ingestort zou zijn? e» en informeert naar de vorderingen bij de provincie inzake wegenplannen Trambaan. De Voorzitter antwoordt daarop respectievelijk, dats a. deze zeer kortelings zijn schoon gemaakt? bo nagegaan zal worden wie onderhoudsplichtige is?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 7