6, Wijzi-"ing van de verordening geldelijke steun doorstroming. Teneinde de regeling "geldelijke steun doorstroming" effectiever te doen werken, heeft de Minister gewijzigde voorschriften vastgesteld hij circulaires ven 7 november en 23 december 1969° Voorgesteld wordt de gemeentelijke verordening aan deze verruimde richtlijnen aan te passen, waartoe de Raad zonder hoofdelijke stemming besluit 7° Woningoouwcontingent 1970° Aan bouwcontingent voor 1970 is door Gedeputeerde Staten toegewezen 10 vroning- wetwoningen en 6 premiewoningenVoor de realisering daarvan wordt op voorstel van Burgemeester en Wethouders, conform het voorstel van de Stichting Regionaal Woningbezit te Steenbergen zonder hoofdelijke stemming besloten; - de nodige grond beschikbaar te stellen aan voornoemde stichting? - het benodigde crediet voor het bouwrijpmaken uit te trekken? - het bouwrijpmaken onderhands aan te besteden? - rijksvoorschotten en rijksbijdragen voor de 10 woningwetwoningen aan te vragen? - deze ter beschikking te stellen aan bovengenoemde stichting? - garantie te verlenen voor de door voornoemde stichting te sluiten geldlening voor de zes premiewoningen, overeenkomstig de daarvoor geldende bepalingen» 8Recorstructie en riolering Lievevrouwestraat en gedeelte Duinstraat» Door Bouwtoezicht West-Brabant te Breda is een plan met begroting opgesteld voor het rioleren van de Lievevrouwestraat en het zuidelijk deel van de Duinstraat met gelijktijdige reconstructie van de Lievevrouwestraat en het maken van de verbindende Duinstraat» Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders - na overleg met de commissie openbare werken - besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming; -de benodigde grond voor verbreding Lievevrouwestraat en doortrekking Duinstraat aan te kopen? - het geraamde kostenbedrag ad f»216.000,exclusief grondaankoop, beschikbaar te stellen? - het werk onderhands aan te besteden»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 6