'vx-, u7:: ,b rtóv f "U '■■pi.-.-, V'h V.iform ce voorstellen van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke ïemraix. beslotens - de order a en c vermelde stukken voor kennisgeving aan. te nemen, - aan het onder b vermelde verzoek te voldoen door verlening van een bijdrage ad f,25,voor 1970o a» Verzoek van de R.K. Jongensschool St„ Jan dd, 27 januari 1970 voor de inrich ting van een reeds aanwezig 7e klaslokaal, in gebruik te nemen als gevolg van de verlaging van de leerlingenschaal, en een daarop betrekking hebbend gunstig advies dd, 17 februari 1970 van de inspectie van het lager onderwijs. Het betreft hier de aanschaf van een schoolbord, enig meubilair en vloerbedekking, waar ran de kosten worden begroot op f, 1.416,4-0, b, Afrekening van de R.K. Jongenschool St, Jan inzake vakleerkracht lichamelijke opvoeding over de periode van 1 augustus tot en met 31 december 1969, ten bedrage van f.221,15» De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming, conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders, de onder a gevraagde medewerking te verlenen en het onder b vermelde bedrag beschikbaar te stellen, Ao Wijziging Algemene Politieverordening. I Voorzitter licht toe dat de voorgelegde concept-wijziging inhoudt een verlaging van de leeftijdsgrens voor bezoekers van dansgelegenheden van 18 tot 16 jaar, 'redactionele verbeteringen en een verdere aanpassing aan de bepalingen van de Drank- en Horecawet, De heer van ^.er Poel vraagt - gezien de vele ontheffingen - het sluitingsuur voor cafe's in de weekenden te stellen op één, in plaats van twaalf uur. Burgemeester en Wethouders zullen dit verzoek overwegen en daarop in een volgende raadsvergadering terugkomen. De voorgelegde concept-wijziging wordt hierna zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld, 5« Wij ziging bouwverordening. Blijkens mededeling van de Voorzitter voorziet de overgelegde concept-wijzi ging in een verdere verbetering van de in 1967 ingestelde bouwverordening. De praktische ervaringen met deze standaard-uitgave zijn voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aanleiding geweest tot advisering van dit ontwerp, De Raad besluit daartoe zonder hoofdelijke stemming. I-J ïkj J!'" .1.Sit: v. j -7 r: 5

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 5