i d. voor het onderhoud van de gymzaal-inventaris een abonnement loopt bij de leverancier, die in de practijk de reparaties weliswaar al te lang opspaart Verder geeft de heer van der Poel al s zijn mening dat de perioden tussen de raadsverg aderingen veel te lang zijn en stelt voor de raadsvergaderingen maandelijks te houden» Dit voorstel wordt ondersteund door de heren Suijkerbuijk en Schroeijers, waarna de Raad zonder hoofdelijke stemming besluit de raadsvergaderingen maandelijks te houden» De heer den Ouden wijst op de slechte toestand van de verharding van het ooste lijk deel van de Molendreef en vraagt op welke plaats de weekmarkt komt» Uit het antwoord van de Voorzi tter blijkt, dat het eerstgenoemde bekend is, doch dat meerdere straten aan een verbetering toe zijn, voornamelijk als gevolg van het zware vrachtverkeer» Wat de weekmarkt betreft is nog slechts het stand punt van de markthandelaren bekend, doch nog niet van de andere belanghebbenden» Dit zal nog nader in de Raad behandeling krijgen. De Voorzitter deelt nog mede dad zowel de B»B.A. als de provincie niet bereid zijn mede te werken aan verplaatsing van de bushalten op Calfven» 6» Grondtransacties. Voor het toelichten van agendapunt 6 schorst de Voorzitter de openbare vergade ring, om over te gaan in beslo ten vergadering» Na heropening van de openbare vergadering wordt, conform de voorstellen van Burgemeester en wethouderszonder hoofdelijke stemming besloten tots a. overdracht aan de Stichting Regionaal Woningbezit xe Steenbergen 3980 m2 grond aan de Molendreef voor het bouwen van 22 extra premiewoningen? bo garantie—verlening voor door de Stichting Régionaal Woningbezit te Steen bergen te bouwen premie-woningen als onder a vermeld? c» benoeming als leden van de commissie als bedoeld in artikel 1 van de veror dening regelende de schattingen genoemd in artikel 20 der verordening op heb beheer van het grondbedrijf? Wethouder van Dijke, de heer Bekkers Hoofd gemeentewerken en een functiona ris van het Bouwtoezicht West—Brabant te Breda, ingaande 1 januari 1971? d» aankoop van 905 m2 grond van J.E. Dekkers, Duinstraat 17gedeelte sectie D.nr. 3937, met opstaande gebouwen? e. In principe tot voorbereiding van een herziening van het bestemmingsplan, voor het gebied hoek Bevrijdingsptraat—Molenstraatrestant plan Leemberg en verbinding Duinstraat? f» het verzoek inzake het instellen va® een weekmarkt aan te houden? in te stemmen met verdere uitwerking van de planologische schetsen olinger— straat en Vijverhoeve - Peeberg»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 58