De Raad besluit aldus zonder hoofdelijke stemming» 5» Begroting van de takken van dienst en algemene dienst 1971» De Voorzitter geeft een globaal overzicht van de begroting 1971 van de algemene dienst, waaruit blijkt dat de begroting ruimte biedt voor het uitvoeren van en kele kapitaalsobjecten» Ten aanzien van verdere details wordt verwezen naa,r de toegezonden aanbiedings brief en borderel met toelichting, waarbij door de voorzitter wordt opgemerkt dat het gestelde in de aanbiedingsbrief inzake burgerzinleningen niet meer juist is, aangezien de Minister van Binnenlandse Zaken onlangs heeft besloten geen ontheffing meer te zullen verlenen voor het aangaan van geldleningen met professionele geldgevers» Verder geeft hij kennis van de inhoud van het rapport van de raadscommissie voor onderzoek van de begroting, waaruit blijkt dat deze geen op— of aanmerking gen heeft gemaakt. De Voorzitter brengt de commissie dank voor dit onderzoek alsmede de ter verga dering aanwezige ambtenaar voor het opstellen van de begroting. Vervolgens stelt de Voorzitter de leden in de gelegenheid over de concept-be grotingen in het algemeen, danwel over afzonderlijke posten te beginnen met de bedrijfsbegrotingen - het woord te voeren» Door de heer Suijkerbuijk wordt gesteld dat de begroting 1971 in het algemeen wel strookt met de belangen van de gemeente, waarbij hij met name toejuicht de opname van de verbetering van de Slingerstraat in de post "nog te realiseren kapitaalswerken" Daarnaast mist hij echter op dezelfde post de in 1970 opgenomen doch niet uitge voerde investering voomuirntelijke voorzieningen van gemeentelijke diensten ad f» 235.000»terwijl wel f» 50.000.is opgenomen voor aanleg tennisbanen. De Voorzitter licht toe dat ook burgemeester en wethouders gaarne genoemde in vestering willen opnemen, doch dit gezien de financiële ruimte in de begroting niet mogelijk is» Burgemeester en wethouders hopen langs andere wegen minder kostbare ruimte be schikbaar te krijgen, o.a. na gereedkoming van het nieuwe politiebureau. Mis schien moet naar een oplossing worden gestreefd via een ander pand Ten aanzien van de vraag van de heer Suijkerbuijk inzake de lagere raming voor de verbetering van de O.L. Vrouw ter Duinenlaan/Abdijlaan (f.22.000. minder dan in 1970) stelt de Voorzitter dat ener zijds in 1970 de provinciale regeling bekend is geworden inzake de subsidiering voor verbetering quartaire wegen en anderzijds nog geen exacte ramingen bekend zijn» Op verzoek van de heer Suijkerbuijk geeft de Voorzitter een nadere toelichting op de in de begroting 1971 opgenomen z.g» "Sympathie-subsidies" zoals Hart stichting, Nierstichting enz.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 55