he Begrotingswijzigingen 1969 en 1970 en "begroting 1971 van d-e Intercotomunale Reinigingsdienst Huijbergen-Ossendrecht-Puttemet kennisgeving inzake verhoging van reinigingsrechten ingaande 1 januari 1974-1 i. Koninklijk besluit d.d. 23 oktober 1970 nr. 1 houdende herbenoeming van de heer van Gils tot burgemeester van Ossendrecht ingaande 1 december 1970 en mededeling van de Commissaris van de Koningin d-d. 27 november 1970 dat de voorgeschreven eden werden afgelegde Wethouder van Dijke meent als tolk de gevoelens van de Raad weer te geven bij het aanbieden van zijn felicitaties» Spreker memoreert met voldoening al hetgeen in de eerste ambtsperiode van de heer van Gils werd gerealiseerd, ter verbetering van de leefbaarheid van het steeds groeiende dorp Ossendrecht en de verdiensten van betrokkene in het regio-werk, hetgeen door applaus wordt onderstreept. De Voorzitter dankt op zijn beurt voor het gesprokene en ook de raadsleden, wethouders, secretaris en het personeel voor de ondervonden medewerking ge durende de afgelopen jaren5 ju concept-verordening tegemoe tkoming studiekosten voor ambtenaren, ingaande 1 januari 1971, met intrekk ing van de geldende regeling, waardoor een aan passing wordt verkregen van de vergoedingsnormen1 k» Polder van de R.K. Mat igheidsbeweging Sobri'étas inzake bestrijding drugge- bruiks Conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming; I. de stukken als vermeld onder a t/m d, f t/m i en k voor kennisgeving aan te nemen5 II. de verordening als vermeld onder j_ volgens concept vast te stellen. 3. Vaststelling onderwijs-verg oedingen. Aanvragen van de R.K. Meisjesschool d.d. 6 november 1970 en de R.K. Jongensschool d.d. 26 november 1970 om een voorschot op de exploitatievergoeding voor 1971 en advies d.d. 18 november 1970 van de Inspecteur van het Lager Onderwijs. Gezien deze stukken stellen Burgemeester en Wethouders voor het bedrag per leer ling als bedoeld in artikel 101 van de Lager Onderwijswet voor 1971 "te bepalen op f. 140.— en de voorschotte n op de exploitatievergoeding voor 1971 le stel len als volgts R.K. Meisjesschool 179,l/3 leerling a f. 140.— f« 25.106.66 R.K. Jongensschool 209,2/3 leerling f. 140. 29.353.33 De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform bovenvermelde voorstellen van Burgemeester en Wethouders 4. Vaststelling van gemeentelijke opcenten op de personele belasting. Blijkens de overgelegde concept-verordening stellen Burgemeester en Wethouders voor 200oppenMnnte heffen op de hoofdsom der personele belasting voor het belastingjaar 197l/l?72. 1 W. Mi

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 54