NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 18 december 1970 te 20.00 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitters A.E.A. van Gils, burgemeester. Wethouder J.J. van Dijke. Leden A.J.i?» van der Poel,, M.S.L.A. van Put, P.J. den Ouden, C.P.A. Suijkerbuijk, L.J. Schroeijers, J.B. Smout, L.P.M. Verbiest, C.A.G.Mo Jansen en A. van Hoek. Secretaris; L. Mous. Afwezig met kennisgeving; Wethouder C.O.M. Mattheussens. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer vijf van de presentielijst de heer Suijkerbuijk. 1. Notulen. Naar aanleiding van de conceptt-notulen van 23 oktober j.l. merkt Mej. van Put op, dat haar vraag in die vergadering doelde op een naamlijst van de bevol king, in plaats van een verenigingslijst. De Voorzitter stelt dat de verstrekking van een dergelijke lijst te kostbaar is. De heer Verbiest maakt bezwaar tegen deze concept-nutulen, voor zover daarin is vermeld bij punt dat de heer Suijkerbuijk aantekening wenst te hebben te gen gestemd betreffende de verkoop met bestemming winkelcentrum, van de grond hoek Zr. Marie Adolphinestraat - Kerkstraat, aangezien genoemd lid dit niet in de openbare vergadering heeft gezegd. Andere raadsleden beamen het gestelde door de heer Verbiest. De heer Suijkerbuijk zet uiteen dat diens uitlating in de besloten vergadering wel voor de openbare vergadering bedoeld was en indien de onderhavige notulen worden gewijzigd, wenst hij thans alsnog aantekening te hebben tegengestemd. De heer Verbiest concludeert dat s de heer Suijkerbuijk aan het besluit in de vorige vergadering heeft meegewerkt, hetgeen in deze vergadering niet meer ingetrokken kan worden. De heer Suijkerbuijk benadrukt alsnog dat hij zich in de besloten vergadering van 23 oktober j.l. duidelijk als tegenstander van bedoeld winkelcentrum heeft uitgesproken, welk standpunt hij onverkort handhaaft. Geconcludeerd wordt door de Voorzitter dat de meerderheid van de Raad wenst ±e be sluiten--tot het corrigeren van de ontwerp-notulen van de openbare verga ring van 23 oktober 1970 in die zin dat onder agenda-punt 9, sub a, wordt ge schrapt; "met bezwaren ten aanzien van dit laatste wenst de heer Suijkerbuijk de aantekening te hebben tege ngestemd". Met deze correctie worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 52