Bldz» 6» 9» Grondtransacti es De Voorzitter schorst hierna de openbare vergadering om over te gaan in hel sloten vergadering» Ka heropening van de openbare vergadering wordt, conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders zonder hoofdelijke stemming beslotens a„ tot verkoop van I885 m2 grond aan de W»V» Promotor te Roosendaal,met be stemming winkelcentrum5 met bezwaren ten aanzien van dit laatste wenst de heer Suijkerbuijk de aantekening te hebben tegen gestemd» b» tot aankoop van grond— en pachtafkoop van E»Bo de Vos,AoRaymakers,AoA»koolen, J» Kooien, G» de Wijs, P.A» Kooien en J»A» Kooien van grondpercelen bestemd voor woningbouw -'in het plan Leembergj c. tot aankoop van J. Bofeers en A.S. van Meir van strookjes grond ten behoeve van verbreding van de Vossenlooj) nabij de Leemberg, d» tot aankoop va,n een strook grond groot l900m2 van Jac. Jansen, voor ver breding en verkrijging van een werkbrcedte van een waterlossing, gelegen ten oosten van de Molenstraat 3 e» tot verpachting van een grondpcrceel gelegen aan de Molendreef aan de heer Bogers Hageland, met geli jktijdige ontbinding van de pacht mei F»J» den Ouden3 f» tot verlening a.an de provincie Woord-Brabant van een 5Q?° bijdrage in de aan— ,koop kosten van de panden Calfven 153 en Calfven 92, g» tot beschikbaarstelling va.n een crediet ad f» 3«600»voor het plaatsen van zes lichtmasten in de Molenbosstraat» De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed»—- Aldus vastgesteld in de openbare vergadering j van 18 dec,^ De Voorzitter, I

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 51