I Bldz. 5» 10» Rondvraag» Door de heer van der Poel wordt ge informeerds a. naar de mogelijkheid verbetering aan te brengen in de wateroverlast in de achter-gangetjes nabij de Ari"én%traat en de Poel%traat en wie daarvoor moet zorgen5 b. naar het resultaat van de contacten inzake verplaatsing van een bushalte op het Calfven. Blijkens antwoord van de Voorzitters a.zal een pad—verbetering weinig effect hebben, zolang de schuurtjes niet van goten zijn voorzien, voor dit laatste heeft de eigenares de Stichting Regios- u.. naai Woningbezit te Steenbergen echter geen geld. b« is er tot op heden nog geen tijd beschikbaar geweest voor bedoeld contact. De heer Schroeijers vraagt s a. naar de reden van stopzetting van het object doortrekking Duinstraat5 b. aandacht voor een voor fietsers hinderlijk gelegen trottoirband nabij pand Duinstraat 17 Met betrekking tot het eerste geval stelt de Voorzitter dat er met de betrokken eigenaar problemen zijn gerezen ten aanzien van grond-overhame en dat hij het onder b vermelde zal laten nagaan. De heer Suijkerbuijk dringt met klem aan op invoering van een voorrangskruising op de hoek Hondseind - Zr. Marie Adolphinestraat. Aan de verkeerscommissie zal daarover advies worden gevraagd, aldus de toezegging van de Voorzitter. Aan het verzoek van de heer den Ouden om hier en daar een hoop geel zand te de poneren voor spelende kinderen, zal de Voorzitter aandacht besteden. De Voorzitter zal trachten aan het verzoek van de heer Verbiest tot verstrekking van de E.T.I.-rapporten te voldoen. Diens vraag waarom de verbreding fietspad Calfven nog niet is uitgevoerd, wordt beantwoord met de mededeling dat de eigen dienst wegens ziekte van drie krachten nog niet aan dit werk toe is; thans zal uitvoering door derden worden overwogen. Mej. van Put vraagt naar de mogelijkheid de z.g. verenigingslijst aan alle inwo ners te verstrekken. De Voorzitter zal de verkrijgbaarheid ervan bij de inwoners bekendmaken» De heer Smout stelt dat - ondanks het aangelegde pad naar de kleuterschool - toch nog veel ouders de entree via garage Bolders daarvoor gebruiken. Hierop zijn, volgens het an&woord van de Voorzitter, de scholen en via de scho len ook de ouders geattendeerd, hij zal dit echter nogmaals in een rondzendbrief opnemen.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 50