Bldz. 4° 0. Wijziging van de Bom/verordening». De door Burgemeester en Wethouders voorgestelde wijziging van de Bouwverordening "bevat onder meer nadere "bepalingen met "betrekking tot de in woningen aan te brengen voorzieningen, alsmede toe gankelijkheid van woningen en woningvertrek ken, een en ander overeenkomstig het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De Raad besluit aldus zonder hoofdelijke stemming. 6. Aanpassing pensioenberordening wethouders. Ter voldo ening aan het bepaalde in de "Algemene Pensioenwet politieke ambts dragers" van 1969, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een aangepast model "Uitkering- en pensioenverordening wethouders" opgsteld. Op voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt door de Raad conform dit model besloten. 7. Bouwri.jpmaken gedeelten plan ,Qcst* Door. de Dienst Bouwtoezicht te Bre da werden plannen met begroting opgesteld voor doortrekking van de Paus Joanneslaan naar de Bevrijdingstraat en van de Kennedylaan naar de Molendreef. De ramingen bedragen respectievelijk f.84.000,— en fo 380OOO. Op een desbetreffende vraag van de heer van der Poel licht de Voorzitter toe dat voor het zuidelijk aan de Paus Joanneslaan grenzend gebied nog geen verheve- lingsplan is gemaakt en ook niet bekend is of daarin een speelplaats zal worden opgenomen. De Raad besluit hierna zonder hoofdelijke stemming,op voorstel van Burgemees ter en wethouders,de bovengenoemde crdieten beschikbaar te stellen, en de uit voering onderhands aan te besteden. 8. Toetreding tot Bouwfonds en Hypotheekfonds» Door Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld dee 1 te nemen m de "Ge meenschappelijk Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten" en toe te treden tot het Bouwfonds Zuid-Nede rland N.V. Dit laatste brengt mee deelname in het maatschappelijk kapitaal van de N.V. door het nemen van 10 aandelen f f.1000.elk, waarop te storten 10$. In antwoord op vragen van de heer Verbiest licht de Voorzitter nog toe dat deze aansluiting geen enkele verplichting op candidaat-bouwers legt, en met ver tragend kan werken op andere bouwplannen. Hierna besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 49