Bl'dz3. ,i. Door Mej. van Put die het jammer vindt dat het regio-structuurplan zó korte tijd voor inzage beschikbaar was® De Voorzitter zegt toe de twee be schikbare exemplaren te doen ccirculeren onder de raadsleden. Vervolgens besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming, conform de voor stellen van Burgemeester en Wethouders? - de stukken als genoemd onder a, t/m _c_e, g en i_ voor kennisgeving aan te nemen5 - op de bezwaarschriften als genoemd onder cL afwijzend te beschikken» - het crediet als vermeld onder f vast te stellen op f. 400,000. - een extra subsidie aan de fanfare "De Hoop" te verstrekken ad f. 500.— voor 1970j - de behandeling van het regio-structuurplan aan te houden. 3. Onderwijsvoorzieningen R.K. Jongensschool. Het bestuur van de R.K. Jongensschool verzoekt bij brieven van 6, respectie- lijk 7 augustus 1970 om medewerking ingevolge artikel 72 van de Lager Onder wijswet, voor de aanschaffing vans a. Leer1ingenbanken en meubilair voor kantoor- perscneelskamer, kosten raming f. 20.302.24 inclusief B.T.W. Door de inspecteur van het lager-odderwijs is bij brief van 22 septem ber 1970 gunstig geadviseerd, dit met uitzondering van de gevraagde na— tuurkundekast ad f. 502. b. aanschaf van nieuwe muziekmethode en eerste aanschaf van methode en mate riaal voor handenarbeid, raming f. 9.O7O.79 totaal, inclusief B.T.W. Het advies van de Inspecteur L.O. dd 12 oktober 1970 luidt gunstig met een beperking van een acceptabel ramingshedrag voor handenarbeid-s-matenaal tot f. 6.500,in plaats van f. 7.676.81. Conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming de g evraagde medewerking te verlenen, behoudens de be perkingen als geadviseerd door de Inspecteur L.O. 4. Wijziging Algemene Politieverordening met betrekking tot sluitingsuur cafe»s. Na kennisname van de uitslag van de bij de plaatselijke horecabedrijven gehouden enquête, besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming, conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders, het sluitingsuur voor horecabedrijven op vrij dag en zaterdag-avonden te stellen op 1.00 uur inplaats van 24.00 uur, dit met ingang van 1 januari 1971*

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 48