Bldz» 2. c. Vaststelling door Gedeputeerde Staten van de rekeningen 1968 bij besluit van 9 september 1970? d. Bezwaarschrift van J. Bries, J, Bolders en C.J. Konings t.a.v» de opgelegde aanslag straatbelasting 1970? e. Bekendmaking van Burgemeester en Wethouders inzake procedure onttrekking van een noordelijk deel van het Leempad aan het openbaar verkeer als weg nummer 96. Be termijn van ter inzagelegging en bezwaarschriftenindiening loopt van 21 oktober tot en met 20 november 1970? f. Voorstel van Burgemeester en Wethouders om het crediet in rekening-courant met de N.V» Bank voor Nederlandse Gemeenten te s-Gravenhage voor 1971 vast te stellen op f. 400.000»5 g. Schrijven van de heer J.Spinks, Gewestelijk secretaris van de Partij van de Arbeid te Rijen betreffende uitkering ineens ad f. 400,aan het gemeente- personeel? h. Verzoek ,d.d» 14 september 1970 van de fanfare "Be Hoop" om een extra-subsi die 1970 voor de jeugd-afdeling groot f. 2.080.5 i. Agenda met jaarverslag I968-I969 van de Stichting Opbouwwerk Zuidwesthoek Structuurplan van de regio Bergen op Zoom» Naar aanleiding van deze stukken wordt bnder meer opgemerkt met betrekking tot punt; a. door de heer Suijkerbuijk dat hij het onderbrengen van sociale zaken en openbare werke n bij één wethouder een te zware belasting en daarom onjuist vindt Be Voorzitter antwoordt dat Burgemeester en Wethouders conform hun bevoegdheid, en op zijn voorstel, op deze wijze hebben besloten? h» door de Voorzitter dat - met complime nten aan de fanfare-activiteiten-een extra subsidie voor 1970 ad f. 500.— door Burgemeester en Wethouders wordt voorgesteld, daarbij mede in aanmerking genomen, dat de opbouwwerk-subsidie wellicht alsnog zal worden verleend (dit laatste in anhwoord op een vraag van de heer Jansen) i, door de heer Suijkerbuijk dat de in het rapport opbouwwerk genoemde Ossen- drechtse activiteiten, afgewogen tegen de verleende subsidie zijns inziens onbevredigend is, redenen waarom hij protesteert tegen de hoogte van de fi nanciële bijdrage. Be Voorzitter wijst er op dat met de gemeentelijke subsidie groot voor rijks- de vier zuid-westhoek-gemeenten tesamen een hoog bedrag aan extra subsidie kan worden verkregen. Hij zal een en ander overigens opnemen met het be stuur van genoemde Stichting?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 47