NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 23 oktober 197^ om 8.00 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitters A.E.A. van Gils, Burgemeester? WethouderssJoJ» van Dijke en C»0»M» Mattheussens? Leden tts.L.A. van Put, C.A.G.M. Jansen, A. van Hoek, J.B. Smout, A.J.E. van der Foei, L.J. Schroeijers, C#P»A» Suijkerbuijk, P.J. den Ouden en L.P.M. Verbiest. Secretaris? L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer vijf van de presentielijst de heer Mattheussens. De Voorzitter begint met een verklaring voor te lezen inzake het standpunt en de activiteiten van het gemeentebestuur t.a.v. de dreigende luchtverontrem- ging en het explosiegevaar bij vestiging van Progil te Kallo xn Belgie. De heer Verbiest haakt daarop in door bij het gemeentebestuur aan te dringen in deze aan de bel te blijven trekken. Dit zou z.i. moeten geschieden in samen werking met andere gemeenten. Wat dat betreft plaatst hij echter een vraagteken bij de uitlatingen van de zijde van de gemeent&nWoensdrecht en Putte, alsook bij de houding van Brussel en Antwerpen. De Voorzitter .stelt spreker gerust dat de aandacht van hieruit niet zal ver slappen. Vervolgens stelt de Voorzitter de navolgende agendapunten aan de ordes 1. Notulen. De notulen van de openbare vergadering van 1 september 1970 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld. 2. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende stukken. a. Portefeuille-verdeling gemeentebestuur; - Wethouder van Dijkes loco-burgemeester, openbare werken grond- en pachtzaken en sociale zaken? - Wethouder Mattheussenss onderwijs, jeugdzorg, welzijnzorg, sport- en re creatie? Burgemeesters overige zaken. b. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten inzake verkoop bouwgrond en grondaankoop t.b.Vo reconstructie Lievevrouwestraatbestemmingsplan begraafplaats en wijzigingen begroting 1970?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 46