Op de vraag van de heer van der Poel inzake het sluitingsuur voor cafe's, deelt de Voorzitter mede dat Burgemeester en Wethouders vooraf de caféhouders willen raad plegen» Het resultaat daarvan wordt in de volgende raadsvergadering aan de orde ge steld» la dankzegging vanr de aangename wijze van discussie en beraadslaging, sluit de Voorzitter de vergadering met gebed» Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 0kt, 1979 j j De Secretaris, VDe Voorzitter, I

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 45