5* Mededelingen» De Voorzitter geeft kennis van de navolgende stukken; a. Goedkeuringen van Gedeputeerde Staten inz ake grondaankopen, pachtafkoop, grond-— verkoop en verkoop woningwetwoning» b. Dezerzijdse brief d»d» 7 juli 1970, gericht aan burgemeester en Wethouders van Uoensdrecht inzake reactie met betrekicing tot de plannen verharding Groene Pape gaai» c. Brieven met bijlagen inzake het door Gedeputeerde Staten bij hun besluit van 20 april 1970 vastgestelde Streekplan West-Brabant en het facet-streekplan voor natuurschoon- en recreatiegebieden in Noord-Brabant» Op 10 september vangt de ter inzagelegging van deze streekplannen aan» 6o Onde rwi ,j s-ve rgo eding Door de R.K. Meisjesschool is d»d 4 augustus 1970 verzocht om medewerking voor het aanschaffen van een televisie—toestel» Gezien het schriftelijk advies van de Inspec tie Lager Onderwijs d»d» 12 augustus 1970, stellen Burgemeester en Wethouders voor de gevraagde medewerking te verlenen» De heer den Ouden blijkt geporteerd voor een kleurentoestel, terwijl de heer Ver biest zich afvraagt of aansluitingsmogelijlcheden op het Belgische net wenselijk is» De Voorzitter vermoedt dat geen van beide systemen aansluit op de schoolprograiiima's» De raad besluit hierna zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burge meester en Wethouders» 6a» lan bouv?ri jpmaken deel Leemberg» Door de d ienst Bouwtoezicht Westbrabant te Breda is een plan opgemaakt met begro ting' voor het bouwrijpmaken van een gedeelte van het plan Leemberg, bestemd voor de bouw van onder meer het woningbouwcontingent 1970 groot 22 woningen» In dit plan is een ruimte uitgespaard, alwaar de aanleg van een kleuterhoek kan plaats vinden, hetgeen destijds door de Raad als we nse lijkheid naar voren is gebracht» De heer van de Poel dankt het gemeentebestuur voor opname van een dergelijke speel hoek» De Raad besluit vervolgens zonder hoofdelijk e stemming - conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders - het geraamde crediet ad f» 203=000»beschikbaar te stellen, met manoeuvreer-mogelijkheid voor B urgemeestèr en Wethouders voor wat be treft de omvang en de wijze van realisering van bedoelde kleuterhoe»c» 7» Rondvraag» De heer Schroeijers informeert naars a» overlast door de as-ngelegde riolering hoek Molenstraat - Hageland en b» moeilijkheden bij de realisering van het object doortrekking Duinstraat»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 43