spreekt de hoop uit op een goede verstandhouding en samenwerking» Methouder van Dijke dankt voor deze benoeming met overgrote meerderheid aan het adres van de positieve stemmers en hoopt op een loyale houding van de blanco stem mers, ter bestendiging van de vroegere samenwerking in college- en raadsverband» Wethouder Mattheussens dankt allen die hem hun vertrouwen hebben gegeven en hoopt op een gezonde samenwerking met Raad en personeel» 3» Benoeming en aanwijzing van raadscommissies en raads-gedelegeerden. Desgevraagd gaat de Raad accoord met stemming per commissie of gedelegeerde» Als stemopnemers worden door de Voorzitter aangewezen de heren Schroeijers en Ver biest» Vervolgens wordt aan de orde gesteld de schriftelijke stemming voors a» Vier leden van de commissie openbare werken. Uitgebracht worden in totaal 44 steramen, waarvan 11 op de heer Suijkerbuijk, 9 °P de heer Smout, 9 op de heer Verbiest, 8 op de heer den Ouden, 3 op de heer van der Foei, 2 op de heer Schroeijers, 1 op de heer Jansen en 1 op de heer van Hoek. Desgevraagd verklaren de b enoemdera, de heren Suijkerbuijk, Smout, Verbiest en den Ouden, dat rij hun benoeming' aanvaarden b. Twee gedelegeerden in het bestuur van de lagere technische school ü.L.Vrouw ter Duinen alhier. Uitgebracht worden in totaal 22 stemmen, waarvan op de heren van Dijk o, Schroeijers 8, van der Foei 3 eu Jansen 3» De heren van Dijke en Schroeijers verklaren desgevraagd hun functie te aanvaard den. e. Eer afgev aardigde in de plaatselijke wielercomite*s. Uitgebracht worden in totaal 11 stemmen, waarvan op de heren Suijkerbuijk o, den Ouden 2 en van Hoek 1. De heer Suijkerbuijk verklaart deze benoeming niet te willen aanvaarden. Daarna wordt een nieuwe stemming gehouden, waarbij wederom worden uitgebra-cht 11 stemmen, waarvan 7 °P de heer Jansen, 2 op mej. ven Fut en 2 op de heer van Hoek. De heer Jensen verklaart desgevraagd deze benoeming te aanvaarden. d. Voor de commissie van onderzoek van de begroting 1971 en de rekening 19^9 worden door de Voorzitter aangewezen de heren Jansen, van der Poel en Schroeijers en als respectievelijke plaatsvervangers mej. van Put en de heren Smout en Verbiest. Voornoemde leden verklaren desgevraagd deze aanwijzing te aanvaarden. 4. Vaststelling notulen. De notulen van de openbare vergadering van 31 juli 1970 worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastgesteld.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 42