NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Gssendrecht, gehouden op dinsdag 1 september 1970 8»Q0 uur n.rru ten gemeentehui ze» Voorzitters A.E.A. van Gils, burgemeester» Leden s J»J» van Dijke, C.O.M. Mattheussens, M.S.L.A» van Rut, C.A.G.M. Jansen, A» van Hoek, J.B. Smout, L.J. Schroei jers,. L.r.M» Verbiest, C.k.A.Suij- kerbuijlc, F.J. den Ouden, A.J.E. van der roei» Secretariss L. Kous De Voorzitter opent de vergadering met gebed» Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 6 van de presentielijst de heer Smout Op deze eerste bijeenkomst van de Raad in zijn nieuwe samenstelling heet de Voor zitter de leden welkom» Volgens wettelijk .voorschrift wordt deze vergadering belegd op de eerste dinsdag van september, waarin als belangrijke punten aan de orden komen de beëdiging van de raadsleden, de benoeming van wethouders en de aanwijzing van commissieleden en raadsgedelegeerden» De Voorzitter stelt daartoe puntsgewijze aan de orde; 1, Beëdiging van de raadsleden» De elf raadsleden leggen in handen van de Voorzitter de voorgeschreven zuiverings eed en ambtseed af» Daarna feliciteert de Voorzitter de raadsleden met de eedsaflegging en benadrukt hun plicht na te streven wat in het belang van de gemeente is» Hij hoopt dat de leden alles veil zullen hebben om te doen en na te laten wat zojuist gezworen is, hetgeen hij niet betwijfelt. Ondanks de zware taak om goede bestuurders te zijn, gezien de vele stromingen,wensen en groeperingen, hoopt spreker vruchtbaar en pret tig met de Raad te kunnen samenwerken, dit tot heil van Ossendrecht. 2. Benoeming van wethouders. Als stemopnemers worden door de Voorzitter aangewezen de heren Schroeijers en Verbiest» Bij de eerste schriftelijke stemming voor een wethouder worden uitgebracht 11 stem men, waarvan 9 steramen op de heer van Dijke en 2 stemmen blanco, waardoor de heer van Dijke is benoemd» Bij de stemming voor de volgende wethouderszetel worden uitgebracht 11 stemmen, waarvan 8 stemmen op de heer Mattheussens en 3 stemmen blanco, waardoor de heer Mattheussens is benoemd» De Voorzitter vraagt de heren van Dijke en Mattheussens of deze hun benoeming aanvaarden, waarop beiden bevestigend antwoorden» Vervolgens feliciteert de Voor zitter de beide wethouders, verzoekt hun plaats te nemen aan de hoofdtafel en

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 41