de heer van der Poel stelt dat a. een informatie-gids voor nieuwe "bewoners met adressen van verenigingen e.d, met een platte grond wenselijk zou zijn? b» "bij de Stenenhoef een straatnaambordje ontbreekt? c, het spuiten van vergif op de straten gevaar voor kinderen betekent, blijkens in de practijk voorgekomen gevallen» d» de aanduiding van de Langstraat om verbetering vraagt» De Voorzitter beantwoordt vragensteller met de mededeling dats a, de hier bedoelde gids aan neiuwe bewoners reeds wordt verstrekt, dit met uitzon dering van een plattegrond, welke thans in de maak is? nagegaan zal worden of dit laatste zich leent voor het gevraagde doel? b» en do dit zal worden nagegaan» c» gestreefd zal worden naar meer zorgvuldigheid-betrachting bij het spuiten» De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed» Aldus vastgesteld in de openbare vergadering vsin De Voorzitter i

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 40