Er is in deze dan ook geen sprake van oen voorstel van Burgemeester en Wethouders, doch slechts van. een idee van de Voorzitter, om b.v. de opbrengst van de plaatse lijke actie ad f. 672.28 ten laste van de gemeentekas te verdubbelen,, Nadat ook twijfels worden beluisterd bij de heren Suijkerbuijk, Verbiest, Mattheus— sens en van Gorsel, concludeert de Voorzitter dat de Raad weinig geporteerd is voor een dergelijke bijdrage»» Be Voorzitter schorst hierna de openbare vergadering, om over te gaan in besloten vergadering» Na heropening van de openbare vergadering besluit de Raad zonder hoofdelijke stem ming conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders, tot aankoop van perceel Sectie D. nr. 2602 en een gedeelte van perceel sectie D. nr. 3534, gelegen aan het Moleneind, tesamen groot 2»92.20 ha van J»G» Portuin, Moleneind 13 alhier» De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gpbe'ff', Aldus vastgesteld in de dpenbare vergadering van De Secretaris

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 3