Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van Burge meester en Wethouders. 5. Rondvraag. Voorafgaand deelt de Voorzitter nog mede, dat het volgens een recente aanvraag van de organisatie van de profkoers, dö bedoeling is op 23 augustus a.s. wielerwedstrijden voor amateurs en nieuwelingen te organiseren, in plaats van een profkoers. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens de gevraagde toestemming te verlenen, en bereid de beschikbaarstelling van de meeropbrengst vermakelijkheidsbelasting - bij bestemming van de netto-opbrengst voor een goed doel - met de Raad m een volgende vergadering te bespreken. De heren Suijkerbuijk en van der Poel menen dat voor de subsidie-uitkering een comité vereist is, vragen zich af of de profkoers-reserve ad f. 2.000.-- beschikbaar zal komen, en maken melding van bezwaren van het kermiskoers-comitë aan de hand van uitlatingen van één van de leden ven laatstgenoemd comité. De Voorzitter zegt toe dat een en ander zal worden bezien en voorzover dit kwesties blijkt te geven, de raadsleden daaromtrent schriftelijk worden benaderd. De Heer Schroeijers heeft aanmerkingen op het hord "denk aan onze kinderen" nabij de komgrens in cl© OoLo Vrouw "fcor Duiii6ïilci8,rio De Voorzitter licht toe dat het huidige bordje spoedshalve is aangebracht en door een heter zal worden vervangen. Door de heer de Koning wordt gewezen ops a. de hinder van het stilstaande slootwater van de kalkzandsteenfabriek (stanie en ratten), in welke sloot door genoemde fabriek alles wordt geloosd^ b. het noodzakelijk herleggen van trottoirtegels nabij het pand Molendreef 79» al waar gegraven is. Het onder a vermelde zal door de Voorzitter ter kennis gebracht worden van de prov-m- ci -.ale commissie, die binnenkort ter plaatse een onderzoek gaat instellen naar het nakomen van de hij de provinciale ontgrondingsvergunning gestelde voorwaarden. Het resultaat daarvan wordt de Raad ter kennis gebracht. Aan het onder b gevraagde zal worden voldaan. De heer Mattheussens vraagt informatie ten aanzien van een krantenartikel over uit latingen van het Woensdrechtse gemeentebestuur met betrekking tot n iet-medewerking van het Ossendrechtse gemeentebestuur aan verbetering van de Postbaan. De Voorzitter en Wethouder van Dijke lichten toe dat als resultaat van besprekingen met het gemeentebestuur van Woensdreoht, overeengekomen was dat Ossendrecht m be doelde verhardimgskosten tot een bedrag van maximum f. 6.000.— zou bijdragen. Zonder vooroverleg heeft de gemeente Woensdreoht deze afspraak eenzijdig teniet ge daan. Dezerzijdse schriftelijke reactie op bedoeld persbericht zal hij de eerstvolgenc raadsvergadering ter inzage worden gelegd-

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 39