NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op vri jdag 31 juli 1970 te 13=30 n.m. ten gemeentehuize. Voorzitter i A.E.A. van Gils, burgemeester? Wethouders s J»J» van Dijke en J.P.J.M. Jacobs? Leden L.J. Schroeijers, B.J. Hugens, J.B. Smout, A. de Koning, L.P.M.Verbiest, C.O.M. Mattheussens, C.P.A. Suijkerbuijk en A.J.E. van der Poel. Secretaris s L« Mous, Afwezig met kennisgeving; A.P. van Gorsel» Be Voorzitter opent de vergadering met gebed en wijst op het bijzondere karakter van deze vergadering, daar het wellicht de laatste bijeenkomst betreft van de R in zijn huidige samenstelling. Hij betreurt het in deze dat de heer van Gorse wegens vakantie niet aanwezig kan zijn. Mede namens Burgemeester en Wethouders dankt hij de niet terugkerende raadsleden: Wethouder Jacobs en de leden van Gorsel, Hugens en de Koning voor al hetgeen zij voor de Ossendreehtse gemeenschap als raadslid maar ook anderszins hebben gedaan, de zorgvuldigheid waarmee zij hun taak hebben opgevat, hun sympathise wijze van op stelling tegenover Burgemeester en Wethouders en de goede harmonie waarin kon worden samengewerkt Spreker hoopt dat ook de nieuwe raadsleden dit voorbeeld zullen vo gen. Vervolgens richt de Voorzitter nog een persoonlijk dankwoord tot wethouder Jaco s die niet alleen heel veel jaren zitting heeft in de raad maar ook meerdere jaren op een eigen verdienstelijke wijze de functie van wethouder heeft bekleed, alsoo tot de raadsleden Hugens de Koning en het afwezige lid van Gorsel. Ter onderstre ping van deze woorden en als blijk van erkentelijkheid wordt een gemeente-wapen overhandigd, uitgevoerd in emaille» Wethouder jaoobs en ook de heren Hugens en de Koning zeggen daarna hunnerzijds dan aan de Voorzitter, wethouders, raadsleden en secretaris voor de prettige verstan - houding en samenwerking» Gedurende het programma na de raadsvergadering hoopt de Voorzitter nog informeel dit afscheid terug te komen. Vervolgens stelt de Voorzitter aan de orde, 1, Notulen» o/c ólir,i iQ70 worden zonder hoofaeiiJice De notulen van de openbare vergadering van 26 j stemming ongewijzigd vastgesteld, 2, Mededelingen, Be Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: - goedkeuring van Gedeputeerde Staten op het raadsbesiuit tot beschikbaarstelling van den predict ad f. 25.000.- voor reconstructie van de Vossenloop. Met hebbenden is inmiddels overeenstemming bereikt over de te leggen gesloten rioolleiding nabij de hoek Hageland - Molenstraat?

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 37