(1 t De heer van der Poel vraagt hoe het staat met het antwoord op zijn vraag in de vergadering van 27 februari j.l. om de cafe's tot 1 uur open te houden tijdens de weekends. De Voorzitter zegt met een voorstel hierover te zullen komen. De heer van Gorsel vraagt hoe het staat met de afvoerleiding van de riole ring nahij het pand P.J. Leijs, De Toorzitter antwoordt dat over de buisleiding nog geen accoord met de eigenaren van de grond is verkregen. De heer van Gorsel doet een dringend beroep op de politieke partijen die tijdens de verkiezingsperiode lantaarnpalen enz. beplakt hebben, om deze aanplakbiljetten te verwijderen. De Voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadeïing van De Vdorzitter De Secretaris, /a

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 36