De heer Suijkerbuijk meent dat in deze commissie vertrouwen moet worden ge s te ld De heer Mattheussens vindt dat de waterleiding -garantie moet geven voor de schade die door wateronttrekking ontstaat. Hierna besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming accoord te gaan met vermindering van het aantal aandelen van 92 tot 4*1» waarbij de heer Mattheussens de aantekening wenst dat hieraan de voorwaarde wordt verbonden dat een onpartijdige commissie wordt ingesteld aangaande eventuele schade door de wateronttrekking. Structuurplan regio Eergen op Zoom. Als omslag in de kosten van de regionale structuur-planning wordt aan de gemeenten een bijdrage gevraagd. De heer Mattheussens vraagt of de gemeente Bergen op Zoom ook een bijdrage krijgt in deze kosten als stimuleringsgemeenteDe Voorzitter beantwoordt dit ontkennend. Wethouder van Dijke stelt dat ingevolge de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening iedere gemeente verplicht is een structuurplan vast te stellen en dat door samenwerking de kosten voor Ossendrecht zo lager kunnen worden gehouden. De heer Verbiest is van mening dat de wegen door het streekplan toch reeds zijn rast gele gd Wethouder van Dijke antwoordt hierop dat de streek eigen plannen voor wegen kan hebben en deze door een gezamenlijke planning kunnen afwijken van het door de provincie vastgestelde streekplan. De heer Suijkerbuijk stelt dat de opmerking van de gemeente Ossendrecht en andere gemeenten t.a.v. het streekplan door de Provincie ter zijde zijn geschoven. De Voorzitter stelt dat uit de botsing der meningen het standpunt van de provincie toch nog gewijzigd zou kunnen worden en daardoor in een later stadium "wijzigingen in het streekplan kunnen worden aangebracht. De heer Schroeijers vindt dat de solidariteit in de streek toch al geen 1 00°/o is De heer van Gorsel vraagt wie opdracht heeft gegeven voor het structuurplan voor de regio en vindt dat de opdrachtgevers het plan ook maar moeten betalen, dit temeer daar de gemeente vooraf geen inspraak heeft gehad in het voorontwerp. Wethouder van Dijke brengt naar voren dat de Regio spontaan heeft mede- betaald in de kosten van het onderzoek tegen de luchtverontreiniging»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 31