Ik heer ouijkerbuijk vraagt rich af of de baan 's winters als ijsbaan gebruikt kan worden. Ik- heer Verbiest stelt dat de exploitatieopzet van oude datum is en zag liever een recentere opzet ■De Voorzitter zegt dat aan. de Es ad zo spoedig mogelijk een plan met een aan deze tijd aangepaste opzet zal worden overgelegd. De heer Mattheussens vraagt wanneer tot uitvoering kan worden overgegaan en dringt aan op spoedige verwezenlijking, De Voorzit eer antwoordt dat hij, na contacten en bespreking met planoloog, gemeentewerken enz, 20 spoedig mogelijk met een afgerond plan zal komen. De Haad besluit de nota voor kennisgeving aan te nemen en nadere plannen hier over af te wachten Qnderwxj svergoedingen De afrekening van de vergoedingen voor het vakonderwijs van de R.K. Meisjesschool, over 1969 wordt, conform voorstel van Burgemeester en Wethouders, door de Raad vastgesteld op f.5,891,97, zodat alsnog een bedrag ad f.1.511,97 aan het school bestuur dient te worden uitgekeerd Aande;1 cn JaR ;.t e r 1 e i d i ngm ij. De fusie van de N.V. Waterleiding Mij, Midden-Zeeland te Goes, met de N.V. Waterleiding Mijen de N.V. Industriewatervoorziening "Zeeuws-Vlaanderen" te Terneuzen, tot de N.V. Waterleiding Maatschappij "Zeeland", maakt het nodig het aandelenbezit van de N.V. Waterleidingmij"Midden-Zeeland" te herverdelen. De heer Suijkerbuijk vreest dat door vermindering van hot aantal aandelen de ïïiedezeggensschap van de gemeente beperkt zal worden. De Voorzitter stelt dat deze wijziging een statutaire wijziging inhoudt die- noodzakelijk geworden is door de fusie met de N.V. Waterleiding Mij. "Zeeuws- Vlaanderen" Wethouder van Dijke zegt dat de invloed van de gemeente via een Ossendrechtse commissaris groter geworden is De heer Mattheussens toont zich ongerust met betrekking tot de krantenberichten over een gebied van 1500 ha, tc Essen in België waar°waieronttrekking verdroging aan landbouwgebieden heeft plaatsgehad, en vreest dat dit ook hier zal plaats kunnen vinden en wenst als voorwaarde gesteld te zien dat oen onpartijdige commissie wordt samengesteld die hierover rapport uitbrengt De Voorzitter zegt dat in Huijbergen besloten is dat een dergelijke commissie wordt samengesteld, en noemt enige leden van deze commissie.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 30