in verband, met hun leeftijd» Ha dit reeds mondeling en schriftelijk te hebben gedaan ten overstaan van betrok kenen, wil de Voorzitter ook in deze raadsvergadering nog eens getuigen van de bijzondere lof en dankbaarheid voor het onbaatzuchtig werk van deze vrijwilligers gedurende vele jaren en speciaal aan het adres van de commandant de heer Smout, die deze verantwoordelijke functie zo'n lange tijd uitstekend heeft vervuld» 2» Nieuwe begraafplaats aan de 0»L»Vrouw ter Duinenlaan,, De Voorzitter licht toe dat deze behandeling tweeërlei is, namelijk? a»de bestemmingsprocedure, waartoe ter vaststelling wordt aangeboden het ontwerp— bestemmingsplan Begraafplaats, zoals dit vanaf 5 december j.l. gedurende een maand voor een ieder ter inzage heeft gelegen, met bijbehorende voorschriften, toelichting en plankaart met bijlagen» Tegen het ontworp-plan zijn geen schriftelijke bezwaren ingebracht 5 b» Beschikbaarstelling van een crediet voor uitvoering van de eerste fase als vrij werk, waartoe wordt overgelegd een plan met begroting en bijlagen van de Gront Mij d»d» 5 december 1969» De heer Suijkerbuijk vraagt waarom nu plotseling wordt afgeweken van het in 1968 genomen besluit tot uitvoering mot .en aanvrage van A.C. VI.-subsidie, en of bij de eerste fase ook het poortgebouw is inbegrepen» De Voorzitter zet uiteen dat destijds kans bestond voor dergelijke kleine objec ten subsidie in het kader van de aanvullende werkgelegenheid to verkrijgen, doch sindsdien de kansen daarop vrijwel nihil zijn geworden, terwijl daarnaast de ra ming voor uitvoering vrn vrij werk is meegevallen en de huidige begraafplaats dermate vol is dat niet langer kan worden gewacht» In deze eerste fase is geen poortgebouw opgenomen» Ha beantwoording van de vragen van de horen Mattheussens, Smout, Hugens en van Gorselbesluit de Raad zonder hoofdelijke stemming het bestemmingsplan begraaf plaats volgons overgelegd concept vast te stellen en voor de eerste fase een cre diet ad f» 51"TOOobeschikbaar tc stollen» 3» Hulp aan Biafra» Door de Voorzitter wordt toegelicht dat dit punt op de agenda is gekomen als re actie op do alarmerende berichtgevingen over de toestand in Biafra» Ondanks de algemene bewogenheid over het lot van de medemens, is er momenteel twijfel over de kwestie of het wel op de \<seg van een gemeente ligt om in zo'n geval te helpen» Deze twijfel heerst zowel bij de Kroon, Gedeputeerde Staten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten als bij het college van Burgemeester en Wethouders»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 2