Conform voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de subsidie tot maximaal f. 750»te verlenen aan de "Stuurgroep Jeugdraad", k.Schrijven van de omroepvereniging Vara aangaande verpleging in niet erkende inrichtingen. De heer Sehroeijers vraagt of in deze ook dergelijke gevallen zijn. De Voorzi ter stelt dat inderdaad, enkele gevallen zijn en dat deze steeds zijn toegepast in de zin sla in het Vara—schrijven omschreven. nonder hoofdelijke stemming wordt het schrijven van de omroepvereniging Vara voor kennisgeving aangenomen. jL.Scnrijven van de Bond van Kerraisbedrijfhouders om de kermis reeds zaterdags middags te laten aanvangen. De heer Suijkerbuijk vraagt of bij 4 dagen kermis meer opbrengst is te ver wachten en of de horecabedrijven zijn geraadpleegd. De Voorzitter zegt dat dit van te voren niet is te zeggen maar dat het wel in de lijn der verwachting ligt dat de opbrengst hoger zal zijn en dat do do horecasector niet is gehoord. jje heer Smout denkt dat de ouders geen behoefte hebben aan uitbreiding van het aantal kermisdagen. De heer Verbiest oppert het idee de kermis te verplaatsen op zaterdag, zondag en maandag. De heer van der Poel merkt op dat er nogal veel vermakelijkheden op de kermis staan. ■De heer van Gorsel stelt dat de uitbreiding de kermis slechts afbreuk kan doen en verklaart zich tegen uitbreiding! ook is hij tegen een kermis ter gelegen» heid van de prof-koers. De Voorzitter zegt dat de kermis verleden jaar bij de prof koers enigzins uit de hand is gelopen. Conform voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt zonder hoofdelijke stem ming besloten de kermis niet uit te breiden tot de zaterdag en de situatie on gewijzigd te laten. Hota inzake aanlj^ennisbaan. Per informatie aan de Raad ligt ter kennisneming nota inzake aanleg tennisbaan en een schrijven van. diverse personen over deze kwestie. De Heer Suijkerbuijk zegt de aanleg van de tennisbaan niet los te kunnen zien van de aanleg van een zwembad er vindt dit laatste urgenter. De Voorzitter antwoordt dat het gemeentebestuur werkt aan beide projecten doch dat de aanleg van een twcmbad - van een andere orde is en niet direct een haalbare zaak is.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 29