De Voorzitter en Wethouder van Dijke lichten het concept-voorbereidings plan uitvoerig toe. De heer van Gorsel vraagt waarom het krekengebied nabij het "Sterrebos met op het plan voorkomt, en merkt op dat verschillende natuurgebieden als"vuilnisbelt" worden misbruikt en vindt het een vreemde zaak dat vlak langs de grens op het belgisch gebied maar raak wordt gebouwd, terwijl op Nederlands gebied strenge voorschriften worden opgelegd. Wethouder van Dijke antwoordt dat het krekengebied in de Noordpolder niet in de meldingsgebieden voorkomt, maar wel in de beschermingsgebieden in het streekplan West-Brabant van de Provincie, De Voorzitter antwoordt nog dat de gemeente, jammer genoeg, geen invloed over de grens heeft en dat de politie zo goed mogelijk tracht het euvel van het clandestien storten van huisvuil tegen te gaan. monder hoofdelijk stemmen verklaart de Raad dat volgens het concept, met bijbehorende kaart een herziening van een gedeelte van het bestemmingsplan in hoofdzaak wordt voorbereid» Grondtransacties lor nadere toelichting van dit agendapunt wordt de openbare vergadering geschorst om over te gaan in besloten vergadering. Na heropening van de openbare vergadering, besluit de Raad, conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders: tot aankoop van een gedeelte van de .percelen grond, zijnde achtertuinen, kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, sectie D nrs. 3252 ged. en 5254 ged. groot resp. 730 m2 en 350 m2 van de heren J.B. Vereist en A.G. van Tilburg; b. tot het pachtvrij maken van de percelen als genoemd onder punt a.; tot aankoop van een perceel grond kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, sectie D no. 2582, groot 1900 m2 van de heer F. van Dijke te Ossendrecht; tot ontbinding pachtovereenkomst met G.A. De Dooij van de percelen weiland kadastraal bekend gemeente Ossendrecht, sectie F no. 248 en 249, samen groot 43 are 90 ca. m.i.v. 11 november 1969 en tot het aangaan van een pachtovereenkomst met P.N. Kooien, Putseweg 25, Ossendrecht van voormelde percelen voor dezelfde pachtprijs m.i.v. roven oogst 1970. 8* Pondvraag. De heer Smout vraagt of er al nadere plannen zijn voor de grond "oude brouwerij

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 24