Deze stukken worden met algemene stemmen aldus voorlopig vastgesteld, dit met uitzondering van de, heren van Dijke en Jacobs, die zich als wethouder van stemming onthouden; de rekening van baten en lasten van het Grondbedrijf 1968 beiden op £.39.367,-SS; de rekening van kapitaalsontvangsten en uitgaven van het Grondbedrijf 1968, beiden op f.685506,20 de balans van het Grondbedrijf per 51 december 1968 op f.1741,253,78, Doze stukken worden met algemene stemmen aldus voorlopig vastgesteld, dit met Uitzondering van de heren van Dijke en Jacobs, die zich als wethouder van stemming onthouden. de gemeenterekening op: - gewone dienst: inkomsten f.2.873 520 99 ui t gave n batig slot nog te verhalen posten nog te betalen posten netto batig saldo kapitaaldienstinkomsten uitgaven nadelig slot f 138.279,75 f 5.318.29 f 144.098,04 f 24.608.56 f. 119.489,48 f.5 .864.989,27 f.6 .1 39.983, 31 f 274.994,04 e stukken worden eveneens met algemene stemmen aldus voorlopig vastgesteld, fflv-t uizondering van de heren van Dijke en Jacobs, die zich als wethouder van stemming onthouden. v oorzitter brengt dank aan de Commissie van onderzoek voor de rapportering. 6a. Jjoorbere idings be s lui t Me ld ings ge bled e n In verband met het vervallen per 1 augustus 1970 van de ministeriële beschikkingen inzake "meldingsgebieden" is het noodzakelijk een vooree- rexdingsbesluit te nemen om te voorkomen, dat de daarin begrepen terreinen minder geschikt worden voor de verwezenlijking van de daaraan bij het or te bereiden herzieningsplan te geven nadere bestemmingen. De Voorzitter licht toe dat om te voorkomen dat Gedeputeerde Staten via een aanwijzing als bedoeld in de Wet Ruimtelijke Ordening zelf een voor- :jreidingsbesluit nemen, alsnog dit voorstel aan de Raad wordt aangeboden hoewel het niet op de agenda staat.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 23