De heer van Gorsel zegt niet zo van de solidariteit van de Regio overtuigd te zijn gezien de kwesties van de zwembaden. De heer Mattheussens oppert het idee 'de raadsleden meer te betrekken in de Regio-vergaderingen. De Voorzitter zegt toe de stukken van de Regio-vergaderingen voor de raads leden ter inzage te leggen. De heer Verbiest voert nog aan dat voorgesteld werd ook het E.T.I. samen te betalen maar dat dit niet is doorgegaan. De heer van Gorsel zegt dat Bergen op Zoom, Halsteren en Woensdrecht reeds jaren buiten Ossendrecht om bezig zijn aan het plan "Scheldezoom" Nadat de discussie nog enige tijd is doorgezet vraagt de heer van Gorsel het voorstel in stemming te brengen. De heren Smout en Suijkerbuijk steunen dit voorstel van de heer van Gorsel. Burgemeester en Wethouders vullen het voorstel voor het in stemming brengen aan met de woorden"mits het meerderdeel van de gemeenten van de Regio aan het structuurplan zal meebetalen." Het aangevuld voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt door de Raad aangenomen met 6 tegen 5 stemmen.. Voor stemmen de heren:. Smout, Mattheussens, van Dijke, de Koning, Hugens en Jacobstegen stemmen: de heren: Schroeijers, Verbiest, Suijkerbuijk, van der Poel en van Gorsel. iD-OjLlPPige vaststelling: rekeningen over 1969. De Voorzitter deelt mede dat de opgemaakte gemeenterekening, de rekening van baten en lasten en van kapitaalsontvangsten en uitgaven en de balans van het Woningbedrijf en die van het Grondbedrijf, allen over het dienst jaar 1968, ter inzage worden gelegd. Deze stukken worden thans met het controlerapport van het Verificatiebureau dd. 21 mei 1970 aan de Raad ter voorlopige vaststelling voorgelegd. üeQ commissie uit de Raad heeft de ontwerpen onderzocht, waarvan het rap port dd. 18 juni 1970 wordt voorgelezen, en waaruit blijkt dat geen op- of aanmerkingen zijn gemaakt. hervolgens wordt aan de Raad overgelegd ter voorlopige vaststelling: a.-de rekening van baten en lasten van het Woningbedrijf 1968, beiden op f.107.733,96; -de rekening van kapitaalontvangsten en -uitgaven van het Woningbedrijf 1968 beiden op f104.492,.1 5 -de balans van het Woningbedrijf per 31 december 1968 op f.1.490.202,62.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 22