IX neer ouljkerouijk vraagt zich af of de baan 's winters als ijsbaan gebruikt kan worden. De heer Verbiest stelt dat de exploitatieopzet van oude datum is en zag liever een recentere opzet. De Voorzatter zegt dat aan de Raad zo spoedig mogelijk een plan met een aan deze tijd aangepaste opzet zal worden overgelegd. De heer ïiattheussens vraagt wanneer tot uitvoering kan worden overgegaan en dringt aan op spoedige .verwezenlijking.- De Voorzitter antwoordt dat hij, na contacten en bespreking met planoloog, gemeentewerken enz, zo spoedig mogelijk met een afgerond plan zal komen De Raad besluit de nota voor kennisgeving aan te nemen en nadere plannen hier over af te wachten J Qflflerwi ,j svergoedingen De afrekening van de vergoedingen voor het vakonderwijs van de E.K. Meisjesschool, over 1*69 wordt, conform voorstel van Burgemeester en Wethouders, door de Raad vastgesteld op f 5,891,97, zodat alsnog een bedrag ad f„1.511,97 aan het school bestuur dient te worden uitgekeerd 4" haSdpAhP M avb er 1 e i dingmi j De fusie van de N,V. Waterleiding Mij, Midden-Zeeland te Goes, met de N.V. Waterleiding Mijen de N.V. Industriewatervoorziening "Zeeuws-Vlaanderen" te Terneuzon, tot de N.V. Waterleiding Maatschappij "Zeeland", maakt het nodig vet, aandelenbezit van de N.V. Waterleidingmij,"Midden-Zeeland" te herverdelen. De neer Suijkerbuijk vreest dat door vermindering van het aantal aandelen de medezeggensschap van de gemeente beperkt zal worden. De voorzitter stelt dat deze wijziging een statutaire wijziging inhoudt die noodzakelijk geworden is door de fusie met de N.V. Waterleiding Mij "Zeeuws- Vi aande ren"0 •OKu.adwx van Dijke zegt aai/ de invloed van de gemeente via een Ossendrechtse commissaris groter geworden .is De heer Mattheussons toont zich ongerust met betrekking tot de krantenberichten over een gebied ran 1500 ha. te Essen in België waar°wateronttrekking verdroging tiaU lan<ibouwgebi6den heeft plaatsgehad, en vreest dat dit ook hier zal plaats kunnen vinden en wenst als voorwaarde gesteld te zien dat oen onpartijdige' commissie wordt samengesteld die hierover rapport uitbrengt, De Voorzitter zegt dat in Huijbergen besloten is dat een dergelijke commissie wordt samengesteld, en noemt enige leden van deze commissie.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 20