Goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Noord—Brabant van de navolgende be— grot ingswijzi gingen 19e wijziging begroting 1968, aanvullende slotwijzigings, le wijziging begroting 1970, aanleg begraafplaats5 4e wijziging begroting 1970, uitbreiding straatverlichting! Ie wijziging begroting algemene dienst en begroting kapitaalsontvangsten en -uitgaven over 1968 van het woningbedrijf5 le en 3e wijziging begroting algemene dienst en begroting kapitaalsontvangsten en -uitgaven over hot dienstjaar 196$, d. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant raadsbesluit d.d. 27 februari 1970 tot wijziging van de bouwverordening! en Brief van de gemeente Bergen op Zoom waarin wordt medegedeeld dat de wijziging gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst is goedgekeurd door Gedepu teerde Staten^ f» besluit vain Burgemeester en Wethouders tot tijdelijke afsluiting van de Markt, het Hondseind en een gedeelte van de Lievevrouwestraat i.v.m. de kermis. £0 Rijksgoedkeuring bouw politiebureau met 2 dienstwoningen te Ossendrecht. Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming de stukken als vermeld onder a t/m g voor kennis - geving aan te nemen- h. Proces-verbaal van de zitting van de 3 stembureaus van de verkiezingen van de leden van de Raad op 3 juni 1970. Procesverbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van de uitkomst der stemming van de leden van de Raad op 3 juni 1970. Proces-verbaal van het centraaistembureau tot het vaststellen van de uitslag van de op 3 juni 1970 gehouden verkiezing van de leden van de Raad. Overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en Wethouders worden deze proces verbalen zonder hoofdelijke stemming voor kennisgeving afmeotinmsn. i. Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot wijziging van de begroting 1969 inzake een aantal posten van de gewone dienst. Conform het voorstel besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming tot deze wijziging. j-° Voorstel van. Burgcmeestur en Wethouders om de indertijd toegekende subsidie aan de Jeugdsoos "Spinning Top" ook wel genaamd "De Puik" wegens liquidatie dezer vereniging,thans toe te kennen aan "Stuurgroep Jeugdraad", welke de verdere liquidatie van de oude vereniging heeft overgenomen en een nieuwe sociteit heeft opgericht.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 18