S2S2^ü 'an de upenoare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op vrijdag 26 juni 1970 te 20,00 uur ten gemeentehuize. Voorzitters A.E.A. van Gils, Methouderss J.J, van Dijke en J.P.J.M. Jacobs, A„ de koning, B,J„ Hugens, A.F. van Gorsel, J.B. Smout, L.J. Schioeijers, L.P.M. Verbiest, C.O.M. Mattheussens, C.P.A. Suijker- buijk en AoJ,E» van der Poel, Secretaris? A.C.M» Mattheussens, wnd. Als voorstemmer wordt oij loting aangewezen nr. 4 van de presentielijst de heer J»B, Smout, De Voorzitter opent de vergadering met gebed en stelt vervolgens de agenda - punten aan de ordes 1° Notulen, notulen van de openbare vergaderingen van 27 februari, 2 april en 15 mei I97O worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld met dien verstande dat op verzoek van de heer Suijkerbuijk het gestelde in de rondvraag in de notulen van'27 fe bruari 1970s "Door de .heer Verbiest wordt gevraagd ofs» het mogelijk is - als daarbij be trokken regio-gemeenten - adhaesie te betuigen aan de vestiging van General Electric Plastics in Bergen op Zoom," wordt gelezen alss Door do heer ven der Poel wordt gevraagd of: "het mogelijk is - els daarbij betrokken regio-gemeente- adhaesie te betuigen aan de vestiging van General electric Plastics in Bergen op Zoom, Jjh Mededelingen, De Voorzitter geeft kennis van het navolgendes -o Goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de besluiten van de Raad tot aankoop boerderij F. Hugens aan de Molenstraat, tot aankoop grond, en afkoop pacht van de grond P.J. Leijs, gelegen aan de Molenstraat, tot aankoop pand Kerke- pad 6 met bijbehorende grond van mej, C.M. Noteltiers, tot aankoop grond diverse percelen oer verbetering en reconstructie Bevrijdingstraat en tot aan koop van strookjes grond ter vebetering van de Dwarsstraat, G°edkeUrins van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de besluiten van Burgemeester en Wethouders tot verkoop van grond aan F.F.J.W. Ccremans te Putte en de Exploitatie Maatschappij Onroerend Goed Dekkers N.V. te Roosen daal van bouwgrond in het bestemmingsplan "Pottenbergen".

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 17