Om redenen van doelmatigheid wordt U voorgesteld voor het tooale contingent opnieuw te besluiten voor wat betreft het aantrekken en doorgeven van leningen, het verkopen van grond en het aanvaarden en verstrekken van jaarlijkoo oij— dragen in de exploitatie van woningwetwoningenalsmede het garanderen van rente en aflossing ten behoeve van premicwoningen Tevens wordt voorgesteld in principe een crediet uit te trekken -/an f1 dp >000, voor het bouwrijpraaicen van grond ter verwezenlijking van deze planne» Een uitgewerkt plan met exploitatieopzet zal nog later aan de Raad worden voorgelegd» De Raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform bovenvermelde voorstellen, 6» Riol e r ingsworken nabi j krui spun t Mol en straat /H age 1 ana/Be Nabij genoemd kruispunt moeten riolerings- en kruispuntreconstructiewerken tot uitvoering komen, waarbij o.a» dc hemelwaterafvoer een belangrijk pun» vormt» Het werk is door de directie op kaart gebracht» Voorgesteld wordt tor uitvoe ring te besluiten en hiervoor een crediet van f25 000te vouoien» De heer Verbiest vraagt of de overstort alleen is bestemd voor de afvoer van overtollig; regenwater- De Voorzitter beaamt dit» De heer de Koning merkt op dat het noodzakelijk is een rioolput te plaatsen nabij dc woning van J.B. Cloots en dringt aan op spoed bij de aanlog van de afvoorleiding nabij het pand van de heer Leijs» De Voorzitter zal advies vragen over plaatsen rioolput en zal trachten de aanleg van. de afvoerleiding te bespoedigen» Conform voorstel besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming een crediet d f.25.000,— te voteren voor de rioleringswerken nabij kruispunt Molenstraat/ Hageland/öevri j dingstraat 7» Straatnaamgeving» Voorgesteld wordts het pad gelegen tussen de O.L.Vrouw ter Duinenlaan en de Heiloop, thans een onderdeel van de O.L.Vrouw ter Duinenlaan, te wijzigen in "Heilooppad55. Conform voorstel wordt tot wijziging besloten. Grondtransacties Ter nadere toelichting van dit agendapunt wordt de openbare vergadering ge schorst om over te gaan in besloten vergadering. Na heropening van de openbare vergadering, besluit de Raad, conform hex voorstel van Burgemeester en Wethouders2 a» tot aankoop pand Kerkepad 6 met bijliggend erf met 'bestemming woningbouw; b» tot aankoop van een perceel grond van de parochie van de H. Gertrudis, plaatselijk bekend gemeente Ossendrecht sectie D no» 3556» groot 220 m2»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 15