Voorts zal aangedrongen worden op frequenter politioneel toezicht Overigens is het natuurlijk onmogelijk te voorkomen dat snelheidsregels worden overtreden» De Voorzitter zegt toe dat enige "borden "donk aan onze kinderen" zullen worden geplaatst» Versoek van de N.V. Waterleiding Maatschappij "Midden-Zeeland" te Goes om vergunning als "bedoeld in artikel 2, 1e lid, der genoemde wet, voor het wi jzige.i van haar waterwinning onder Huijbergen en Woensdrecht en het wijzigen (vervanging pompput) van haar waterwinning onder Ossendrecht De heer Mattheussens vraagt aandacht voor bescherming tegen uitdroging van gronden door de wateronttrekking-. De Voorzitter stelt dat het gemeentebestuur voornemens is zich te conformeren aan de gegronde 'bezwaren van enige reclamanten» Subsidie Oudercomité StJansschool Het onlangs gevormde oudercomité van de R.K. Jongensschool voor g--loO. verzoekt een financiële bijdrage voor verschillende activiteiten» Conform voorstel van Burgemeester en Wethouders besluit de Raad een subsidie t e ve rlenen ad f250 De heer van Gorsel vraagt of deze subsidie een doorlopende of een startsubsidie is» De Voorzitter antwoordt dat het een startsubsidie is» AmPulanoedienst_ voor regio Bergen op Zoom» De eerder ook door de Raad aanvaarde gemeenschappelijke regeling inzake de regionale ambulancedienst ontmoet bij Gedeputeerde staten van. Noord—Braban bezwaren. Aan de opmerkingen van het provi nciaal bestuur kan tegemoec gekomen worden, zonder dat het wezen van de regeling wordt aangetast. Burgemeester en Wethouders stellen voor de gewijzigde Gemeenscnappelijkc Regeling Regionale Ambulancedienst aan te gaan. De Raad "besluit zonder hoofdelijke stemming tot het aangaan van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling "Ambulancedienst Regio Bergen op Zoom Woningbouwcontingent 197.0.°, De Voorzitter deelt mede dat de gemeente Ossendrecht een aanvullend contingent van 6 woningwetwoningen heeft toegewezen gekregen» Het door de Stichting Regionaal Woningbezit in 1970 te bouwen woningen wordt derhalve 22, d.w.z. 16 woningwetwoningen en 6 premiewoningen»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 14