Schrijven van N.V» WaterleidingmijZeeland i.o. waarbij deze het betreurt dat zij zonder voorafgaande toestemming van de gemeente de Trambaan heeft afgesloten» Schrijven van de N.V. "B.B.A." Breda waarbij zij de gemeente mededeelt dat ingaande 31 mei 1970 een halte wordt gevestigd langs de Sterrelaan te Bergen op Zoom i.v.m. bezoek ziekenhuis "Lievensberg" Overeenkomstig de voorstellen van Burgemeester en Wethouders oeslui c ue iioxid zonder hoofdelijke stemming de stukken als vermeld onder a tm g voor kennis geving aan te nemen» Schrijven "Aktie '70 niet loken" wordt conform voorstel van Burgemeester en Wethouders voor kennisgeving aangenomen, Afrekening 1964» 1965, 1966 en 1967 stichtingskosten gebouwen R.K.Kleuterschool» Be vergoedingen stichtingskosten ingevolge art»126 en 127 der KIeuceronderwijs— wet wordenjconform voorstel, van Burgemeester en Wethouders, door de Baad. vast gesteld op resp» f.2.550,f.2.610,f.2.670,en f-. 2.730» Verzoek van de R.K. Kleuterschool dd. 4 maart 1970 om vergoeding aanschaffen ven aanvullend meubilair» De Raad besluit, conform voorstel van Burgemeester en Wethouders, medewerking te verlenen voor aanschaf 4 leidsterskrukjes en 4 opoergicasten voor de loiscers en voer de aanschaf van het overige meubilair de medewerking niet te verlenen» Verzoek werkcomité om bijdrage tot oprichting monument te Wee /ik in België» De Raad besluit overeenkomstig voorstel van Burgemeester en Wethouders, op het verzoek afwijzend te beschikken. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord—Brabant gemeenberekening 19^7 en de rekeningen woning- en grondbedrijf 1967' Deze goedkeuring wordt zonder hoofdelijke stemming, overeenkomstig voorstel van Burgemeester en Wethouders, voor kennisgeving aangenomen» Schrijven van 16 april 1970 van enige bewoners van de Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan inzake verbetering bermen nabij de panden nr.127 tm 137, verplaat sing bord 50 km en verzoek om tot verscherpt toczicnt van de rijkspolitie ce komen inzake snelheidsbepalingen De lieer Schroeijers verzoekt naar aanleiding van dit schrijven om plaatsing van een bord "denk aan onze kinderen"» De Voorzitter deelt mede dat het College voornemens is een aanstrating m klinkers— keiverband aan te brengen met enig groen» Het verkeersbord, attenderende op de grens van de bebouwde kom ingevolge de Wegenverkeerswetgevingkan niet worden geplaatst, omdat deze komgrens do .r het provinciaal bestuur wordt vastgesteld» Eerder door ons gedane pogingen tot herziening van deze grens hebben geen succes opgeleverd»

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1970 | | pagina 13